Pripremna nastava – 5. razred Predmet proučavanja, Vasiona i Zemlja

  1. Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e.
  2. Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati.
  3. Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču.
  4. Geografski omotač se sastoji od

–        litosfere- čvrstog omotača

–        hidrosfere- vodenog omotača

–        atmosfere- vazdušnog omotača

–        biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

5. Poznatiji istraživači

Kristifor Kolumbo – 1492. otkrio Ameriku,

Vasko da Gama – 1498. pronašao pomorski put oko Afrike do Indije,

Fernando Magelan – predvodio ekspediciju koja je od 1519-1522. prva oplovila svet.

6. Geografija se deli na

a)     Fizičku geografiju koju čine geografske discipline koje proučavaju odlike prirodne sredine:

–        geomorfologija proučava odlike reljefa na Zemlji (litosfera),

–        klimatologija proučava elemente I faktore klime (atmosfera),

–        hidrologija proučava sve vode na Zemlji (hidrosfera),

–        biogeografija proučava rasporstranjenost biljnog I životinjskog sveta (biosfera).

b)     Društvenu geografiju koju čine geografske discipline koje proučavaju stanovništva, naselja I privredne delatnosti I rezultate ljudskog rada.

Deli se na

–        geografiju stanovništva

–        geografiju naselja

–        ekonomsku geografiju

–        političku geografiju.

 

7. Jovan Cvijić je najveći srpski geograf. Rođen u Loznici 12.10.1865. Bio je profesor i rektor Beogradskog univerziteta (BU), član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i njen predstenik. Osnovao je Srpsko geografsko društvo (SGD).

8.Vasiona – kosmos – svemir je beskonačno veliki prostor koji nas okružuje i u kome se nalazi bezbroj nebeskih tela. Grčka reč kosmos znači red, poredak.

9. Svetlosna godina je jedinica mere kojom se mere rastojanja u vasioni. Svetlosna godina je rastojanje koje svetlost pređe za jednu godinu. Svetlost se kreće brzinom od 300 000 km/s. 31.536.000 sekundi ima jedna obična godina, ne prestupna. Pomnožiš sa 300 000 I dobićeš koliko kilometara pređe svetlost za godinu dana ili koliko iznosi jedna svetlosna godina.

10. Galaksije su zvezdani sistemi različitog oblika I veličine. Naša galaksija se naziva Mlečni put.

–        Zvezde su usijana, gasovita vasionska tela koja imaju svoju svetlost I toplotu.

–        Nama najbliža zvezda je Sunce.

–        Sunčev sistem čine Sunce I vasionska tela koja kruže oko njega.

–        Planete su hladna I tamna nebeska tela koja svetlost I toplotu dobijaju od Sunca.

–        Planete Sunčevog sistema su od najbliže prema najdaljoj od Sunca: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

–        Sateliti su prirodni pratioci planeta koji kruže oko njih. To su tamna I hladna nebeska tela.

–        Zemljin prirodni satelit je Mesec. Mesec je uvek istom stranom okrenut prema Zemlji zbog toga što se za isto vreme okrene I oko svoje ose I oko Zemlje, za 27,3 dana.

–        Veštačke satelite je stvorio čovek lansirao u orbitu oko Zemlje. Imaju različite namene: istraživanje svemira, atmosfere, površine zemlje, telekomunikacija, vojne potrebe.

11. Asteroidi ili plaetoidi su manja tamna I čvrsta vasionska tela koja kruže oko Sunca. Najviše ih ima na kružnoj putanji između Marsa I Jupitera. Nazivi nekih asteroida su: Srbija, Zvezdara, Milanković.

12. Komete su vasionska tela koja se sastoje od kosmičke prašine, stenovitih komada I zaleđenih gasova. Kada se približe Suncu gasovi se zapale I kometa dobije dug magličast repe okrenut od Sunca I zbog toga ih još u narodu nazivaju ‘’zvezde repatice’’. Halejeva kometa je najpoznatija. Ona svakih 76 godina prođe pored Sunca I Zemlje. Poslednji put je prošla 1986. godine. Koliko ćeš imati godina kada bude sledeći put prolazila pored Zemlje?

13. Meteori se vide na noćnom nebu kao svetleći tragovi, a to su veći ili manji komadi stena koji usled velike brzine kojom uleću u atmosferu u dodiru sa vazduhom, zbog trenja, sagorevaju I narod ih naziva I ‘’zvezde padalice’’.

14. Dokazi da je Zemlja okrugla:

–        pomračenje Meseca – pri pomračenju meseca Zemljina senka se vidi na površini Meseca I kružnog je oblika;

–        pojavljivanje I iščezavanje broda na horizontu;

–        ugao pod kojim padaju sunčevi zraci na površinu Zemlje;

–        Magelanova ekspedicija od 1519-1522. je oplovila svet;

–        fotografije Zemlje sa veće visine ili iz vasionskog prostora.

15. Zemlja nema oblik pravilne lopte već elipsoida, spoljoštena je na polovima; ali nema ni oblik pravilnog elipsoida već geoida.

–        polarni prečnik – 12 714km

–        ekvatorski prečnik – 12 756km,

–        Zemlja se predstavlja kao lopta poluprečnika 6370km, a obima 40 000km.

16. Površina Zemlje 510 000 000 (miliona) km2

Vodena površina 361 miliona km2 (71%)

Kopnena površina149 miliona km2 (29%)

17. Najveće vodene površine na Zemlji nazivaju se okeani – Severni ledeni okean (najmanji), Indijski okean, Atlantski okean ili Atlantik I Tihi okena ili Pacifik (najveći).

18. Najveće kopnene površine na Zemlji su kontinenti – najveći Azija, najmanji Australija, ostali su od najvećeg prema najmanjem Afrika, Severna Amerika, Južna Amerika, Antarktik I Evropa.

19. Jedina dva povezana kontinenta su Evropa I Azija (Evroazija). Granica Evrope I Azije vodi preko planine Ural, reke Ural, Kaspijskog jezera, planine Kavkaz, Crnog mora, moreuza Bosfor, Mramornog mora, moreuza Dardaneli I Egejskog mora.

Teritorije Rusije I Turske se nalaze na oba kontinenta.

20. Pogledaj na karti sveta između kojih se kontinenata nalaze pojedini okeani.

npr. Koji kontinenti ograničavaju Pacifik sa zapada, a koji sa istoka?

Koji kontinenti ograničavaju Atlantik sa istoka, a koji sa zapada?

Koji kontinenti ograničavaju Indijski okean sa zapada, severa i istoka?

Koji kontinenti okružuju Severni ledeni okean? Na koju stranu sveta možemo da krenemo kada se nalazimo na Severnom polu?

 

About admin