Južna Evropa, Italija, Španija, Grčka

JUŽNA EVROPA A GRUPA

VI razred, odeljenje _______

Učenik ____________________________________________

3

1. Nabroj države Pirinejskog poluostrva (3).

__________________________________________________________________________________________

9

2. Nabroj države Balkanskog poluostrva.

______________________           ______________________    ______________________     ______________________

______________________    ______________________     ______________________           ______________________

______________________

1

3.   a) Koja klima vlada u Napulju? ____________________________

4

b) Koje su joj odlike (leta i zime)? ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4
  1. Nabroj germanske narode Evrope.

A) ______________________________               B)________________________________

C) ______________________________               D)________________________________

E) ______________________________               F)_________________________________

G) ______________________________               H)________________________________

2

5. U uslovima sredozemne klime raste vegetacija _______________________ šuma i _______________?

5

6. Čime se bave stanovnici, istočnog, primorskog dela Španije?

__________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________

3

7. Zašto su u Italiji česti zemljotresi?

____________________________________________________________________________________________

3

8.  a) Šta je Vezuv? _______________________

b) Gde se nalazi (pored kog većeg grada)?          _________________________________________________

g) Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu Vezuva _____________________________________

1

9. U odnosu na Ekvator, Španija  se nalazi na:

(zaokruže slovo ispred tačnog odgovora)

a) severnoj polulopti           c) istočnoj polulopti      b) zapadnoj polulopti    d) južnoj polulopti.

4

10.  Nabroj prirodna bogatstva Italije?

___________________________________________________________________________________________

3

11.  Pored naziva reke napiši kom slivu pripada.

Ebro ____________________________________          Težo _______________________________________

Gvadijana ________________________________          Tibar ______________________________________

Sava ____________________________________          Vardar __________________________________

5

12.  Kroz koje države se prostiru Dinarske planine?

___________________________________________________________________________________________

4

13.  Pored naziva nizije napiši državu ili države kroz koje se prostire.

Solunska nizija __________________________    Padska nizija _________________________________

Andaluzija ______________________________   Panonska nizija _______________________________

2

14.  Šta su agrumi? __________________________________________________________________________

2

15.  Šta su makije? __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2

16.  Koje prostore obuhvata Italija?

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4

17.  Koji su prirodi uslovi uticali da turizam postane značajna privredna delatnosti u Italiji?

________________________________________________________________________________________

2

18.  Otrantska vrata spajaju _________________________ i ________________________ more?

1

19.  a) Koja klima vlada u Madridu? _________________________________________

4

b) Koje su odlike tog tipa klime?           _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5

20.  Nabroj prirodna bogatstva Španije.

________________________________________________________________________________________

6

21.  Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata.

Geografska širina Geografska dužina
Lisabon
Sardinija


Solun


N – severna geografska širina

S – južna geografska širina

E – istočna geografska dužina

W – zapadna geografska dužina

JUŽNA EVROPA                                                                                                       B GRUPA

VI razred, odeljenje _______

Učenik ____________________________________________

3

1. Nabroj države Apeninskog poluostrva (3).

__________________________________________________________________________________________

9

2. Nabroj države Balkanskog poluostrva.

______________________           ______________________    ______________________     ______________________

______________________    ______________________     ______________________           ______________________

______________________

1

3.   a) Koja klima vlada u Atini?      ____________________________

4

b) Koje su joj odlike (leta i zime)? ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4
  1. Nabroj romanske narode Evrope.

A) ______________________________               B)________________________________

C) ______________________________               D)________________________________

E) ______________________________               F)_________________________________

Nabroj ugro-finske narode Evrope

G) ______________________________               H)________________________________

2

5. U uslovima sredozemne klime raste vegetacija _______________________ šuma i _______________?

5

6. Čime se bave stanovnici, zapadnog, primorskog dela Grčke?

__________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________

3

7. Zašto su u Italiji česti zemljotresi?

____________________________________________________________________________________________

3

8.  a) Šta je Etna _______________________

b) Gde se nalazi (na kom ostrvu)?            _________________________________________________

g) Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu Etne. _____________________________________

1

9. U odnosu na Grinič, Italija  se nalazi na:

(zaokruže slovo ispred tačnog odgovora)

a) severnoj polulopti           c) istočnoj polulopti      b) zapadnoj polulopti    d) južnoj polulopti.

4

10.  Nabroj prirodna bogatstva Grčke?

___________________________________________________________________________________________

3

11.  Pored naziva reke napiši kom slivu pripada.

Gvadalkivir ________________________________        Struma _____________________________________

Ebro _______________________________________    Po ______________________________________

Sava _______________________________________    Težo _______________________________________

5

12.  Kroz koje se države prostiru Alpi?

___________________________________________________________________________________________

4

13.  Pored naziva nizije napiši državu ili države kroz koje se prostire.

Tesalija __________________________       Padska nizija _______________________________________

Andaluzija __________________________           Panonska nizija _____________________________________

2

14.  Šta su agrumi? __________________________________________________________________________

2

15.  Šta su makije? __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2

16.  Koje prostore obuhvata Grčka?

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4

17.  Koji prirodni faktori čine osnovu turizma u Grčkoj?

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2

18.  Otrantska vrata razdvajaju ___________________________ i ________________________ poluostrvo?

1

19.  a) Koja klima vlada u Valjadolidu? _________________________________________

4

b) Koje su odlike tog tipa klime?           _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5

20.  Nabroj prirodna bogatstva Španije.

________________________________________________________________________________________

6

21.  Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata.

Geografska širina Geografska dužina
Porto
Sicilija


Atina


N – severna geografska širina

S – južna geografska širina

E – istočna geografska dužina

W – zapadna geografska dužina

About admin