Obrazovni Standardi za 5. razred

OBRAZOVNI STANDARDI ZA PREDMET GEOGRAFIJA

 

Razred: PETI

 

Redni broj nastavne teme

Naziv nastavne teme

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

1.

Uvod u geografiju  Učenik/učenica: 

– razume predmet proučavanja i poreklo naziva predmeta

 

Učenik/učenica: 

navodi važnije ličnosti važne za razvoj geografije i njihov značaj

Učenik/učenica: 

objašnjava podelu geografije

2.

Vasiona i Zemlja Učenik/učenica: 

GE.1.2.1.

imenuje nebeska  tela u Sunčevom sistemu i navodi

njihov raspored

GE.1.2.2.

opisuje oblik Zemlje i

prepoznaje pojave i procese vezane za njena kretanja

 

Učenik/učenica: 

GE.2.2.1.

opisuje nebeska tela i

njihova kretanja

 

Učenik/učenica: 

GE.3.2.1.

prepoznaje dimenzije  Zemlje i objašnjava posledice Zemljinog oblika i njenih

kretanja

 

3.

Geografska karta Učenik/učenica: 

GE.1.1.1.

razume pojam orijentacije i

navodi načine orijentisanja

GE.1.1.2.

navodi i opisuje načine

predstavljanja Zemljine

površine (glob i geografska karta)

GE.1.1.3.

prepoznaje i čita  geografske i dopunske elemente karte

Učenik/učenica: 

GE.2.1.1.

određuje strane sveta u prostoru i na geografskoj karti

GE.2.1.2.

određuje položaj  mesta i tačaka na geografskoj karti

 

Učenik/učenica: 

GE.3.3.2.

objašnjava uticaj prirodnih i

društvenih faktora na razvoj i

razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

4.

Planeta Zemlja Učenik/učenica: 

GE.1.2.3.

imenuje Zemljine  sfere (litosferu, atmosferu,

hidrosferu, biosferu) i

prepoznaje njihove osnovne odlike

Učenik/učenica: 

GE.2.2.2.

razlikuje i objašnjava geografske činjenice – objekte, pojave, procese i

odnose u Zemljinim sferama (litosferi, atmosferi, hidrosferi, biosferi)

Učenik/učenica: 

GE.3.2.2.

objašnjava fizičko- geografske zakonitosti u

geografskom omotaču (klimatsku i biogeografsku

zonalnost) i navodi mere za njegovu zaštitu, obnovu i

unapređivanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVNI STANDARDI ZA PREDMET GEOGRAFIJA

 

Razred: PETI

 

Broj teme  

Naziv teme

 

Osnovni nivo

 

Srednji nivo

 

Napredni nivo

I

UVOD GE 1.1.1.  zna da geografija proučava i prirodu i ljudsko društvoGE 1.1.2.  zna osnovnu podelu geografije (fizička, društvena i regionalna) GE 2.1.1.  razume zašto je geografija jedna od najstarijih naukaGE 2.1.2.  razlikuje pojmove litosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera

GE 2.1.3.  razlikuje i imenuje geografske discipline

GE 3.1.1.  shvata interesovanje prvih ljudi za Zemlju i ostala nebeska telaGE 3.1.2.  uočava povezanost geografije sa drugim naukam

GE 3.1.3.  razume međuzavisnost prirode i ljudskog društva

GE 3.1.4.  uočava značaj geografije za opšte obrazovanje i kulturu

II

VASIONA I ZEMLJA

 

GE 1.2.1.  imenuje nebeska tela u Sunčevom sistemu i navodi njihov rasporedGE 1.2.2. opisuje oblik Zemlje i prepoznaje pojave i procese vezane za njena kretanja

GE 1.2.3. ume da na geografskoj karti pokaže kontinente i mora

GE 2.2.1. razlikuje pojmove: vasiona,sunčev sistem,galaksija,svetlosna godina…GE 2.2.2. opisuje nebeska tela i njihova kretanja

GE 2.2.3. razlikuje sazvežđa i zvezdane sisteme

GE 3.2.1. ume da prati pojave koje se periodično javljaju na Zemlji i na nebu i to povezivati sa Zemljinim kretanjimaGE 3.2.2. ume da se orijentiše pomoću Velikih i Malih kola i zvezde Severnjače

GE 3.2.3. prepoznaje i imenuje Mesečeve mene

III

 

 

GEOGRAFSKA KARTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.1.1.  razume pojam orijentacije i navodi načine orijentisanjaGE 1.1.2.  navodi  načine predstavljanja Zemljine površine (globus i geografska  karta)

GE 1.1.3. prepoznaje i čita geografske i dopunske elemente karte

GE 1.1.4. razlikuje paralele i meridijane

 

GE 2.1.1.  određuje strane sveta u prostoru i na geografskoj kartiGE 2.1.2.   određuje položaj mesta i tačaka na geografskoj karti

GE 2.1.3.   prepoznaje i objašnjava geografske činjenice – objekte, pojave, procese i

odnose koji su predstavljeni modelom, slikom, grafikom, tabelom i shemom

GE 2.1.4.  prikazuje ponuđene geografske podatke:na nemoj karti, kartografskim izražajnim sredstvima (bojama, linijama, znacima…),

grafikom, tabelom i shemom

GE 3.1.1.  donosi zaključke o prostornim (topografskim) i kauzalnim vezama geografskihčinjenica – objekata, pojava, procesa i odnosa na osnovu analize geografske

karte

GE 3.1.2.  ume da koristi razmer i razmernik za određivanje rastojanja na karti i u prirodi

GE 3.1.3.  razlikuje karte prema razmeri i sadržaju i ume da ih koristi

GE 3.1.4.  ume da orijentiše kartu u odnosu na strane sveta i da održava pravac kretanja na terenu  uz pomoć karte

 

IV

 

PLANETA ZEMLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANETA ZEMLJA

 

Zemljina kretanja

 

GE 1.2.1.  zna pojam rotacije i revolucijeGE 1.2.2. zna da opiše obrtanje Zemlje oko njene zamišljene ose-rotacija

GE 1.2.3. zna da opiše obrtanje Zemlje oko Sunca-revolucija

GE 2.2.1. može da definiše Zemljinu zamišljenu osuGE 2.2.2. opisuje prividno kretanje Sunca u toku dana i u toku godine

GE 2.2.3.  imenuje toplotne pojaseve i ume da odredi položaj toplotnih pojaseva na karti i na globusu

GE 2.2.4.  razlikuje i definiše pojmove: zora,jutro,podne,veče,noć, obdanica,osa, polovi, uporednici, Ekvator, povratnici, polarnici

GE 3.2.1.  može da opiše posledice rotacije:smena obdanice i noći, razlike u vremenuGE 3.2.2.  može da opiše posledice obilaska Zemlje oko Sunca i nagnutost Zemljine ose: smena godišnjih doba

GE 3.2.3.  objasni uzroke nejednake dužine obdanice i noći tokom godine

 

Unutrašnja građa i reljef Zemlje

GE 1.2.1.  zna unutrašnju građu Zemlje (jezgro i omotač jezgra) i na slici ili modelu može da uoči navedene slojeveGE 1.2.2. imenuje stene koje ulaze u sastav Zemljine kore (magmatske, sedimentne, metamorfne)

GE 1.2.3. imenuje spolja. sile (vetar, voda, led)

 

GE 2.2.1.  zna  šta su fosili i da se pomoću njih može utvrditi starost stenaGE 2.2.2.  zna da je Zemlja izgrađena od više litosfernih ploča koje se stalno kreću

GE 2.2.3.  razlikuje venačne i gromadne planine i može da navede njihove odlike

GE 3.2.1.  razume  da je kretanje litosfernih ploča uslovljeno kretanjem magme u omotaču jezgraGE 3.2.2.  imenuje unutrašnje sile Zemlje (Zemljina gravitacija,unutrašnja toplota Zemlje) i opisuje njihov uticaj na nastanak reljefa na Zemljinoj površini

GE 3.2.3. zna kako dolazi do nabiranja i rasedanja Zemljine kore

  GE 3.2.4.  zna da su vulkanizam i zemljotresi

posledica rada unutršnjih slia i može da objasni posledice njihove aktivnosti

GE 3.2.5.  razlikuje erozivne (rečno korito, dolina, cirk, valov, škrapa, vrtača, uvala, kraško polje, pećina, jama…) i akumulativne oblike reljefa (ade, delte, žala, peskovite pustinje, dine ,morene…)

GE 3.2.6.  primenjuje stečena znanja u različitim situacijama (igra,učenje,prepoznavanje opasnosti)

Vazdušni omotač Zemlje

GE 1.2.1.  imenuje slojeve atmosfere (troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera)GE 1.2.2. može da navede sastav atmosfere (gasovi,čvrste čestice i vodena para) i zagađivače atmosfere

GE 1.2.3. razlikuje vreme i klimu

GE 1.2.4. imenuje vremenske elemente

GE 2.2.1. može da opiše odlike troposfereGE 2.2.2.  razume značaj atmosfere za opstanak živog sveta na Zemlji

GE 2.2.3.  imenuje vremenske ili meteorološke elemente (sunčeva svetlost, temperatura vazduha, vazdušni pritisak, vetar, vlažnost vazdzha, oblačnost, padavine) i može da ih opiše

GE 2.2.4.  razume značaj vremenske prognoze za čoveka i njegove delatnosti

GE 2.2.5.  zna čime se mere i kako se izražavaju vrednosti meteoroloških elemenata

GE 2.2.6. imenuje i opisuje klimatse faktore (gš,nv, odnos mora i kopna, pravac pružanja planina, morske struje, vetrovi, vrsta podloge i čovek)

GE3.2.1objašnjava međusobnu uslovljenost meteoroloških elemenataGE 3.2.2.   analizira tabele i klima-dijagrame i donosi zaključke

GE 3.2.3.  imenuje osnovne tipove klime na Zemlji i opisuje njihove odlike

GE 3.2.4.   ume da ucrta zonalni raspored tipova klime na nemoj karti metodom bojenja i reoniranja

GE 3.2.5.   razlikuje pozitivne i negativne uticaje, kao i globalne i lokalne posledice čovekovog delovanja na atmosferu i imenuje zagađivače atmosfere

GE 3.2.6.   razume važnost i mogućnost ličnog učešća u zaštiti,obnovi i unapređenju atmosfera i životne sredine

 

 

 

 

 

 

 

About admin