Obrazovni standardi za 6. razred

OBRAZOVNI STANDARDI ZA PREDMET GEOGRAFIJA

 

Razred: ŠESTI

 

Redni broj nastavne teme

Naziv nastavne teme

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

1.

Planeta Zemlja

 

Učenik/učenica:

 

GE.1.2.3.

imenuje Zemljine  sfere (litosferu, atmosferu,

hidrosferu, biosferu) i

prepoznaje njihove osnovne odlike

Učenik/učenica:

 

GE.2.2.2.

razlikuje i objašnjava geografske činjenice – objekte, pojave, procese i

odnose u Zemljinim sferama (litosferi, atmosferi, hidrosferi, biosferi)

Učenik/učenica:

 

GE.3.2.2.

objašnjava fizičko- geografske zakonitosti u

geografskom omotaču (klimatsku i biogeografsku

zonalnost) i navodi mere za njegovu zaštitu, obnovu i

unapređivanje

2.

Stanovništvo i naselja na Zemlji Učenik/učenica:

 

GE.1.3.1.

poznaje o snovne pojmove o

stanovništvu i naseljima i uočava njihov prostorni

raspored

 

Učenik/učenica:

 

GE.2.3.1.

razlikuje i objašnjava kretanje stanovništva

(prirodno i mehaničko)

i strukture stanovništva

 

Učenik/učenica:

 

GE.3.3.1.

objašnjava uticaj prirodnih i

društvenih faktora na razvoj i razmeštaj stanovništva i

naselja

 

3.

Geografska sredina i ljudske delatnosti Učenik/učenica:

 

GE.1.3.2.

definiše pojam privrede

i prepoznaje privredne

delatnosti i privredne grane

  Učenik/učenica:

 

GE.3.3.2.

objašnjava uticaj prirodnih i

društvenih faktora na razvoj i

razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

4.

Regionalna geografija Učenik/učenica:

 

GE.1.4.2.

imenuje kontinente i prepoznaje njihove osnovne prirodne i društvene odlike

Učenik/učenica:

 

GE.2.1.4.

prikazuje ponuđene geografske podatke:

na nemoj karti, kartografskim

izražajnim sredstvima (bojama, linijama, prostim

geometrijskim znacima,

simboličkim znacima…), grafikom, tabelom i shemom

 

GE.2.4.2.

opisuje prirodne i društvene odlike kontinenata i navodi

njihove geografske regije

Učenik/učenica:

 

GE.3.4.2.

objašnjava geografske veze

(pro storne i kauzalne, direktne

i indirektne) i zakonitosti (opšte i posebne) u Evropi

i ume da izdvoji geografske regije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVNI STANDARDI ZA PREDMET GEOGRAFIJA

 

Razred: ŠESTI

 

Broj teme  

 

Naziv teme

 

 

Osnovni nivo

 

 

Srednji nivo

 

 

Napredni nivo

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANETA ZEMLJA

– Vode na Zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Biljni i životinjski svet na Zemlji

 

 

GE 1.1.1.  prepoznaje i čita geografske i dopunske elemente karte

GE 1.2.2.  zna odnos kopnenih i vodenih površin na Zemlji

GE 1.2.3.  zna da je svetsko more jedinstvena vodena površina koju čine okeani, mora, zalivi i moreuzi

GE 1.2.4. može da prepozna i imenuje okeane i veća mora na Zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.2.1.  imenuje biosferu i prepoznaje njene odlike

GE 1.2.2.  zna da navede osnovne prirodne zone

GE 1.2.3.    može  da objasni pojam biosfere

 

 

GE 2.2.1.  razlikuje i objašnjava geografske činjenice-objekte,pojave, procese i odnose u Zemljinim sferama

GE 2.2.2. može da opiše oblike razuđenosti obala i da prepozna na geografskoj karti najrazuđenije obale kontinenata i regija

GE 2.2.3. moći će da navede i opiše svojstva morske vode i njena kretanja

GE 2.2.4. razlikuje rečnu mrežu,rečni sistem i rečni sliv

GE 2.2.5. ume na geografskoj karti da pokaže okeane, veća mora, zalive, moreuze, reke, rečne sisteme, slivove, razvođa i jezera sveta

GE 2.2.1.  razlikuje i objašnjava geografske činjenice i procese u biosferi

GE 2.2.2.  zna koji faktori uslovljavaju rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

GE 2.2.3.  zna prirodne zone na Zemlji

GE 2.2.4.  znaće vertikalne vegetacijske spratove

 

 

 

GE 3.2.1.  razumeće značaj mora za život ljudi i njihove delatnosti

GE 3.2.2.  razumeće važnost i mogućnost ličnog učešća u zaštiti, obnovi i unapređivanju voda i životne sredine

GE  3.2.3. moći će da objasni podelu jezera prema načinu postanka njihovih basena i značaj jezera

GE 3.2.4.  umeće da koristi različite izvore informacija (udžbenik, naučno-popularnu literaturu, enciklopedije, Internet…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 3.2.1. objašnjava fizičke zakonitosti u biosferi

GE 3.2.2.  razumeće uticaj prirodnih faktora na razvoj biljnog i životinjskog sveta i na njihov horizontalni i vertikalni raspored; znaće prirodne zone na Zemlji

GE 3.2.3.   umeće da pokaže na geografskoj karti sveta zonalni raspored biljaka i životinja na Zemlji

GE 3.2.4.  moći će da opiše međusobnu povezanost i zavisnost biljnog i životinjskog sveta, reljefa, klime, zemljišta i čoveka

GE 3.2.5.   moći će da shvati uzroke i posledice negativnog delovanja ljudi na biljni i životinjski svet na Zemlji

 

 

 

II STANOVNIŠTVO I NASELJA NA ZEMLJI GE 1.3.1.  poznaje osnovne pojmove o stanovništvu i naseljima i uočava njihov prostorni raspored

GE 1.3.2.  zna pojam ekumene i njene granice

GE 1.3.3.  zna pojmove nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja

GE 1.3.4.  zna da navede osnovne strukture stanovništva (polna, starosna, rasna, nacionalna, verska, obrazovna, profesionalna)

GE 2.3.1.  razlikuje i objašnjava kretanje stanovništva (prirodno i mehaničko) i strukture stanovništva

GE 2.3.2.  može da navede prirodne i društvene faktore koji utiču na gustinu naseljenosti

GE 2.3.3.   na opštegeografskoj i tematskoj karti moći će da pokaže oblasti na Zemlji u koji- ma su uslovi za život stanovništva najpovoljniji, a u kojima su nepovoljni

GE 2.3.4.   moći će da navede kontinente, regije i države u kojima je visok i nizak prirodni priraštaj

GE 3.3.1.  objašnjava uticaj  prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj stanovništva i naselja

GE 3.3.2.   razume  uzroke i posledice visokog i niskog prirodnog priraštaja

GE 3.3.3.  ume da odredi gustinu naseljenosti kontinenata i država sveta

GE 3.3.4.  razume potrebu planiranja porodice (smanjivanje ili povećavanje stope prirodnog priraštaja)

GE 3.3.5.  razume pojam migracije i navodi uzroke i posledice migracija u svetu i Republici Srbiji

GE 3.3.6.  razume uzroke i posledice urbanizacije i povezivanja naselja u urbane sisteme (konurbacije, megalopolisi)

III GEOGRAFSKA SREDINA I LJUDSKE DELATNOSTI

 

GE 1.3.1.  razlikuje prirodnu i geografsku sredinu i moći će da ih opiše

GE 1.3.1.  znaće da su vazduh, voda i zemljište osnovni prirodni resursi neophodni za život na Zemlji

GE 1.3.3.  definiše pojam privrede i prepoznaje privredne delatnosti i privredne grane

GE 2.3.1.  zna pojam regije i može da ih uoči i imenuje na karti sveta, Evrope i Srbije

GE 2.3.2.  može  da objasni pojam proizvodnje i privrede

GE 2.3.3.   razlikuje privredne delatnosti i privredne grane

GE 2.3.4.  razlikuje  obnovljive i neobnovljive prirodne resurse

GE 2.3.5.  imenuje međunarodne organizacije u svetu ( EU, UNICEF, UN, UNESKO, Crveni krst)

GE 3.3.1.  zna načine zaštite i racionalnog korišćenja prirodnih resursa

GE 3.3.2.  objašnjava uticaj  prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

GE 3.3.3.  razume da je industrijalizacija uzrok zagađivanja vazduha, površinskih i podzemnih voda i zemljišta

GE 3.3.4.  zna pozitivne i negativne posledice čovekovog delovanja na životnu sredinu

IV REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE

– Opšte geografske odlike Evrope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Južna Evropa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Srednja Evropa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Zapadna Evropa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Severna Evropa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Istočna Evropa

 

GE 1.4.1. imenuje kontinente na Zemlji

GE 1.4.2.  prepoznaje osnovne pojmove o stanovništvu

GE 1.4.3.  zna poreklo naziva Evrope, veličinu Evrope i njeno prostiranje

GE 1.4.4.  ume na geografskoj karti sveta da odredi geografski položaj Evrope

GE 1.4.5.  ume na geografskoj karti sveta da odredi vodene i kopnene granice evropskog kontinenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1. imenuje osnovne regije Evrope

GE 1.4.2.  ume na geografskoj karti Evrope da odredi  geografski položaj južne Evrope

GE 1.4.3.  prepoznaje na geografskoj karti južne Evrope osnovne oblike reljefa

GE 1.4.4.  imenuje  hidrografske objekte na geografskoj karti južne Evrope

 

 

GE 1.4.1. imenuje osnovne regije Evrope

GE 1.4.2.  ume na geografskoj karti Evrope da odredi  geografski položaj srednje Evrope

GE 1.4.3.  prepoznaje na geografskoj karti srednje Evrope osnovne oblike reljefa

GE 1.4.4.  imenuje  hidrografske objekte na geografskoj karti srednje  Evrope

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1. imenuje osnovne regije Evrope

GE 1.4.2.  ume na geografskoj karti Evrope da odredi  geografski položaj zapadne  Evrope

GE 1.4.3.  prepoznaje na geografskoj karti zapadne  Evrope osnovne oblike reljefa

GE 1.4.4.  imenuje  hidrografske objekte na geografskoj karti  zapadne  Evrope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1. imenuje osnovne regije Evrope

GE 1.4.2.  ume na geografskoj karti Evrope da odredi  geografski položaj severne Evrope

GE 1.4.3.  prepoznaje na geografskoj karti severne   Evrope osnovne oblike reljefa

GE 1.4.4.  imenuje  hidrografske objekte na geografskoj karti  severne   Evrope

 

 

 

 

 

GE 1.4.1. imenuje osnovne regije Evrope

GE 1.4.2.  ume na geografskoj karti Evrope da odredi  geografski položaj istočne Evrope

GE 1.4.3.  prepoznaje na geografskoj karti istočne    Evrope osnovne oblike reljefa

GE 1.4.4.  imenuje  hidrografske objekte i uočava njihov geografski razmeštaj na geografskoj karti istočne Evrope

 

GE 2.4.1. razume zašto je geografski položaj Evrope veoma povoljan

GE 2.4.2. može na geografskoj karti Evrope da uoči oblike razuđenosti njenih obala i imenuje ih (veća poluostrva, ostrva, mora, zalivi, moreuzi)

GE 2.4.3. uočava na geografskoj karti Evrope najkrupnije oblike reljefa i imenuje ih (venačne i gromadne planine, visoravni, prostrane nizije)

GE 2.4.4. prepoznaje na geografskoj karti velike evropske reke, plovne sisteme i jezera

GE 2.4.5. zna velike grupe naroda u Evropi i može da razvrsta narode Evrope po tim

grupama

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.  može da navede tipove klime u južnoj Evropi i njihove osnovne odlike

GE 2.4.2. zna biljne i životinjske vrste južne Evrope

GE 2.4.3.  može da navede najvažnija prirodna bogatstva južne Evrope

GE 2.4.4.  zna osnovne odlike stanovništva južne Evrope

 

 

 

GE 2.4.1.  može da navede tipove klime u srednjoj  Evropi i njihove osnovne odlike

GE 2.4.2. zna biljne i životinjske vrste srednje  Evrope

GE 2.4.3.  može da navede najvažnija prirodna bogatstva i privredne odlike država srednje  Evrope

GE 2.4.4.  zna osnovne odlike stanovništva srednje Evrope

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.  može da navede tipove klime u zapadnoj   Evropi i njihove osnovne odlike

GE 2.4.2. zna biljne i životinjske vrste zapadne  Evrope

GE 2.4.3.  razlikuje  nacionalni i verski sastav stanovništva zapadne Evrope

GE 2.4.4.  zna osnovne odlike stanovništva zapadne Evrope

GE 2.4.5.  zna države zapadne Evrope i njihove   osnovne odlike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.  može da navede tipove klime u severnoj Evropi, njihove osnovne odlike i uticaj na život i delatnosti ljudi

GE 2.4.2. zna biljne i životinjske vrste severne   Evrope

GE 2.4.3.  razlikuje  nacionalni i verski sastav stanovništva severne  Evrope

GE 2.4.4.  zna osnovne odlike stanovništva severne Evrope

GE 2.4.5.  zna države severne Evrope i njihove   osnovne odlike

 

 

 

GE 2.4.1.  može da navede tipove klime u istočnoj  Evropi i njihove osnovne odlike

GE 2.4.2. razlikuje  geografske pojmove, kao što su černozem, stepa, tajga, tundra

GE 2.4.3.  razlikuje  nacionalni i verski sastav stanovništva istočne Evrope

GE 2.4.4.  zna osnovne odlike stanovništva istočne Evrope

GE 2.4.5.  zna države istočne Evrope i njihove   osnovne odlike

 

GE 3.4.1.  razlikuje klimatske tipove i navodi primere uticaja pojedinih tipova klime na život i rad ljudi

GE 3.4.2.  objašnjava geografske veze (prostorne i kauzalne, direktne i indirektne) i zakonitosti (opšte i posebne) u Evropi i ume da izdvoji geografske regije

GE 3.4.3. znageografski raspored biljnih i životinjskih vrsta evropskog kontinenta, njihovu horizontalnu i vertikalnu rasprostranjenost (arktičku pustinju, tundru, stepu, četinarsku i listopadnu šumu) i njihov značaj

GE 3.4.4. može da objasni prirodno i mehaničko kretanje stanovništva Evrope

GE 3.4.5. može da opiše međusobnu povezanost i odnose država i regija Evrope

 

 

 

 

 

GE 3.4.1.   razume i ume da objasni složenost geografskog položaja Južne Evrope

GE 3.4.2. razume značaj Sredozemnog mora za život ljudi i njihove delatnosti (turizam, ribolov, eksploatacija soli, pomorski saobraćaj)

GE 3.4.3.  zna države južne Evrope i njihove  odlike i specifičnosti

 

 

 

GE 3.4.1.  ume da objasni tranzitni položaj država srednje Evrope

GE 3.4.2. razume saobraćajni značaj Dunava za države kroz koje protiče

GE 3.4.3.  razume značaj Severnog mora, Baltičkog mora i Crnog mora za život ljudi i njihove delatnosti (turizam, ribolov, eksploatacija soli, pomorski saobraćaj)

GE 3.4.4.  zna države srednje Evrope i njihove  odlike i specifičnosti

 

 

 

 

 

GE 3.4.1.  ume da objasni geografski položaj i značaj zapadne Evrope

GE 3.4.2. razume  značaj Atlantskog okeana i Severnog mora za prirodu i privredu država zapadne Evrope (ribolov, eksploatacija uglja i nafte, pomorski saobraćaj)

GE 3.4.3. zna da navede  prirodna bogatstva i privredne odlike država zapadne Evrope

GE 3.4.4.  zna specifičnosti država zapadne Evrope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 3.4.1.  ume da objasni geografski položaj i značaj severne Evrope

GE 3.4.2. razume  značaj mora za život ljudi i njihove delatnosti (ribolov, eksploatacija nafte, pomorski saobraćaj)

GE 3.4.3.  može da navede i druga važna prirodna bogatstva severne Evrope

GE 3.4.4.  zna specifičnosti država severne Evrope

 

 

 

 

 

GE 3.4.1.  ume da objasni geografski položaj i značaj istočne Evrope

GE 3.4.2. zna specifičnosti država  istočne Evrope

GE 3.4.3.  poznaje i uvažava različitosti naroda i kultura Evrope i značaj očuvanja kulturne baštine

GE 3.4.4. ume samostalno, u paru ili u grupi da prikuplja, obrađuje, analizira i prezentuje geografske informacije

GE 3.4.5.  ume da povezuje geografska znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

 

 

 

 

 

About admin