Obrazovni standardi za 7. razred

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА

 

Разред: СЕДМИ

 

Редни број наставне теме

Назив наставне теме

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

1.

Опште географске одлике Азије Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

 

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

2.

Опште географске одлике Африке Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

3.

Опште географске одлике Северне Америке Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

4.

Опште географске одлике Средње Америке Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

 

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

5.

Опште географске одлике Јужне Америке Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

 

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

6.

Опште географске одлике Аустралије и Океаније Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

7.

Опште географске одлике Арктика Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

8.

Опште географске одлике Антарктика Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.1.4.

приказује понуђене географске податке:

на немој карти, картографским

изражајним средствима (бојама, линијама, простим

геометријским знацима,

симболичким знацима…), графиком, табелом и схемом

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

9.

Свет као целина Ученик/ученица:

 

ГЕ.1.4.2.

именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике

Ученик/ученица:

 

ГЕ.2.4.2.

описује природне и друштвене одлике континената и наводи

њихове географске регије

 

ГЕ.2.3.2.

именује међународне организације у свету

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст)

Ученик/ученица:

 

ГЕ.3.4.3.

објашњава географске везе

(просторне и каузалне, директне

и индиректне) и законитости

(опште и посебне) на ваневропским континентима и

уме да издвоји географске регије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVNI STANDARDI ZA PREDMET GEOGRAFIJA

 

Razred: SEDMI

 

Broj teme  

 

Naziv teme

 

 

Osnovni nivo

 

 

Srednji nivo

 

 

Napredni nivo

 

I

 

 

 

Uvod

GE 1.4.1.  zna predmet proučavanja,cilj i zadatke regionalne geografije vanevropskih kontinenata GE 2.4.1.  razlikuje i imenuje geografske discipline  GE 3.4.1.   razume značaj geografije za opštu kulturu i obrazovanje
II AZIJA-OPŠTE GEOGRAFSKE ODLIKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugozapadna Azija

Južna Azija

Jugoistočna Azija

 

 

Srednja Azija

Istočna Azija

 

 

GE 1.2.1.  razlikuje vreme i klimu

GE 1.2.2.  zna da navede osnovne prirodne zone

GE 1.2.3.  može da prepozna i imenuje okeane i veća mora na Zemlji

GE 1.3.1.  zna pojmove nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja

GE 1.3.2definiše pojam privrede i prepoznaje privredne delatnosti i privredne grane

GE 1.4.1.  zna poreklo imena Azija i zašto Azija pripada kontinentima „Starog sveta”

GE 1.4.2.   imenuje okeane koji zapljuskuju obale Azije

GE 1.4.3.  imenuje i na geografskoj karti Azije prepoznaje najkrupnije oblike razuđenosti azijskih obala (veća poluostrva, ostrva, mora, zalivi, moreuzi)

GE 1.4.4.  imenuje i na geografskoj karti prepoznaje velike azijske reke

GE 1.4.5.  zna koje ljudske rase žive u Aziji

GE 1.4.6.   imenuje velike religije koje su nastale na azijskom kontinentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1.  na geografskoj karti prepoznaje osnovne oblike reljefa u jugozapadnoj Aziji (planine, nizije, visoravni)

GE 1.4.2.   uočava na geografskoj karti da je jugozapadna Azija međukontinentalni most koji povezuje jugoistočnu Evropu, severoistočnu Afriku i južnu Aziju

GE 1.4.3.  imenuje hidrografske objekte jugozapadne Azije i uočava njihov geografski razmeštaj na geografskoj karti

GE 1.4.4.   zna osnovne odlike stanovništva u jugozapadnoj Aziji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1.  prepoznaje na geografskoj karti osnovne oblike reljefa južne Azije

GE 1.4.2.   imenuje hidrografske objekte južne Azije

GE 1.4.3. imenuje narode i religije u južnoj Aziji

GE 1.4.4.  može da navede najvažnija prirodna bogatstva južne Azije

GE 1.4.5.  zna osnovne odlike Indije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1.  prepoznaje na geografskoj karti Azije poluostrvski i ostrvski deo jugoistočne Azije i osnovne oblike reljefa

GE 1.4.2.  zna da se u ovoj regiji nalaze najveće ostrvske grupe na svetu (Malajsko-filipinski arhipelag)

GE 1.4.3. zna osnovne odlike stanovništva  jugoistočne Azije

 GE 1.4.4.  može da navede najvažnija prirodna bogatstva jugoistočne Azije

GE 1.4.5.  zna da je poljoprivreda osnovna privredna delatnost većine država u jugoistočnoj Aziji

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1.  prepoznaje na geografskoj karti osnovne oblike reljefa u srednjoj Aziji

GE 1.4.2.  imenuje hidrografske objekte srednje Azije i uočava njihov geografski razmeštaj na geografskoj karti

GE 1.4.3. zna osnovne odlike stanovništva srednje Azije (prirodni priraštaj, strukture stanovništva, migracije)

GE 1.4.4.   može da navede najvažnija prirodna bogatstva srednje Azije

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1.  prepoznaje na geografskoj karti osnovne oblike reljefa u istočnoj  Aziji

GE 1.4.2.  imenuje hidrografske objekte istočne  Azije i uočava njihov geografski razmeštaj na geografskoj karti

GE 1.4.3. zna osnovne odlike stanovništva istočne Azije i razloge primene mera za smanjivanje prirodnog priraštaja stanovništva

GE 1.4.4.   može da navede najvažnija prirodna bogatstva istočne Azije

GE 1.4.5.   uočava na geografskoj karti položaj Kine u srednjoj i istočnoj Aziji

GE 1.4.6.  zna da je Kina po broju stanovnika vodeća država u svetu

GE 1.4.7.  uočava položaj Japana na Dalekom istoku, koji obuhvata četiri veća i oko tri hiljade manjih ostrva

GE 1.4.8.  na političkoj karti Azije imenuje države u istočnoj Aziji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.2.1.  razlikuje venačne i gromadne planine i može da navede njihove odlike

GE 2.2.2.  zna koji faktori uslovljavaju rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

GE 2.2.3. razlikuje rečnu mrežu,rečni sistem i rečni sliv

GE 2.3.1.  na opštegeografskoj i tematskoj karti moći će da pokaže oblasti na Zemlji u koji- ma su uslovi za život stanovništva najpovoljniji, a u kojima su nepovoljni

GE 2.3.2.   razlikuje privredne delatnosti i privredne grane

GE 2.4.1.  ume da na geografskoj karti sveta odredi geografski položaj Azije i njeno prostiranje

GE 2.4.2.   razlikuje poluostrva i ostrva i može da ih definiše

GE 2.4.3.  zna šta su moreuzi i kakav je njihov značaj

GE 2.4.4.  imenuje i na geografskoj karti Azije pronalazi najkrupnije oblike reljefa (venačne i gromadne planine, visoravni, prostrane nizije)

GE 2.4.5.  imenuje i na geografskoj karti pronalazi najviši vrh i visoravan,najveću niziju i pustinju u Aziji

GE 2.4.6.  ume da na geografskoj karti pokaže prostorni raspored stanovništva Azije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.   ume da odredi i opiše geografski položaj i granice jugozapadne Azije na geografskoj karti Azije

GE 2.4.2.  razume značaj jugozapadne Azije u svetskom saobraćajnom sistemu (kopneni i pomorski saobraćaj

GE 2.4.3 može da objasni geografske pojmove pustinja, stepa, makija i pokaže na geografskoj karti njihovu rasprostranjenost

GE 2.4.4 može da navede najvažnija prirodna bogatstva jugozapadne Azije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.   ume da  na geografskoj karti Azije odredi i opiše geografski položaj i granice južne Azije

GE 2.4.2.  uočava kontraste makrooblika reljefa – planina na severu, nizija u dolinama reka i visoravni na jugu

GE 2.4.3 zna da osnovne odlike klimi ove regije daje godišnja smena monsuna

GE 2.4.4 može da navede prirodne faktore koji utiču na rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta

GE 2.4.5objašnjava  geografske pojmove pustinja, stepa, savana, džungla i na geografskoj karti pokazuje njihovo prostiranje

GE 2.4.6zna osnovne odlike stanovništva južne Azije (visok prirodni priraštaj, mere populacione politike, nizak obrazovni nivo, siromaštvo, nezaposlenost, migracije iz sela u gradove i druge delove sveta…)

 

 

 

 

GE 2.4.1.   ume da  na geografskoj karti Azije odredi  geografski položaj jugoistočne Azije,koja se nalazi između dva kontinenta i dva okeana

GE 2.4.2.  imenuje pojave karakteristične za „vatreni pojas Pacifika” (vulkani, zemljotresi, cunami talasi

GE 2.4.3 navodi tipove klime u jugoistočnoj Aziji, njihove osnovne odlike i uticaj na razmeštaj stanovništva i naselja

GE 2.4.4 razume da ova regija ima tropske odlike klime i biljnog i životinjskog sveta

GE 2.4.5može da objasni geografske pojmove: savana, tropska kišna šuma i da pokaže na karti Azije njihov prostiranje

 

 

 

GE 2.4.1.   ume da  na geografskoj karti Azije odredi  geografski položaj srednje Azije i navede njene specifičnosti

GE 2.4.2.  navodi tipove klime u srednjoj Aziji, njihove osnovne odlike i uticaj na razmeštaj stanovništva i naselja

GE 2.4.3 moći da objasni geografske pojmove pustinja, polupustinja, stepa i da ih pokaže na geografskoj karti Azije

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.   ume da na geografskoj karti Azije odredi i objasni povoljnost geografskog položaja istočne Azije na Pacifiku i prema kontinentalnoj srednjoj Aziji

GE 2.4.2.  može da navede tipove klime istočne Azije, njihove osnovne odlike i uticaj na hidrografiju, vegetaciju i razmeštaj stanovništva i naselja

GE 2.4.3 može da objasni geografske pojmove pustinja, stepa, makija, listopadna, četinarska i tropska šuma i da odredi njihovo prostiranje na karti

GE 2.4.4shvata da na život i rad Japanaca utiču prirodne sile kao što su vulkani, zemljotresi i tajfuni

GE 2.4.5 shvata da Japan spada u najgušće naseljene države sveta i da je stanovništvo skoncentrisano u rečnim dolinama, kotlinama i primorju

 

 

 

 

 

 GE 3.2.1.  zna da su vulkanizam i zemljotresi

posledica rada unutršnjih slia i može da objasni posledice njihove aktivnosti

GE 3.2.2.  imenuje osnovne tipove klime na Zemlji i opisuje njihove odlike

GE 3.2.3.   umeće da pokaže na geografskoj karti sveta zonalni raspored biljaka i životinja na Zemlji

GE  3.2.4. moći će da objasni podelu jezera prema načinu postanka njihovih basena i značaj jezera

GE 3.3.1.  razume pojam migracije i navodi uzroke i posledice migracija u svetu

GE 3.3.2.  objašnjava uticaj  prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

GE 3.4.1.   razume zašto je Azija najviši kontinent na svetu

GE 3.4.2.  razlikuje klimatske tipove prema njihovim osnovnim odlikama

GE 3.4.3.  navodi uticaj pojedinih tipova klime na život i rad ljudi i gustinu naseljenosti u pojedinim regijama Azije

GE 3.4.4.  zna horizontalnu i vertikalnu rasprostranjenost biljnih i životinjskih vrsta azijskog kontinenta i njihov značaj (arktička pustinja, tundra, stepa, četinarska i listopadna šuma, makija, tropska kišna šuma (džungla))

GE 3.4.5.  imenuje i na geografskoj karti prepoznaje velike azijske reke,njihove slivove, plovne sisteme i jezera i može da objasni njihov značaj

GE 3.4.6.  može da objasni prirodno i mehaničko kretanje stanovništva Azije, uzroke i posledice visokog prirodnog priraštaja i migracija stanovništva

GE 3.4.7.  objašnjava zašto je nizak stepen obrazovanja stanovništva u Aziji

GE 3.4.8.  zna osnovna prirodna bogatstva Azije i njihov značaj za razvoj privrede

GE 3.4.9.   ume da na geografskoj karti Azije prepozna, ograniči i navede osnovne odlike svake pojedinačne regije Azije i odnose između regija i država

GE 3.4.10.  ume da analizira tabele i dijagrame

 

 

 

GE 3.4.1.  može da navede tipove klime u jugozapadnoj Aziji, njihove osnovne odlike i uticaj na razmeštaj stanovništva i naselja

GE 3.4.2.  obrazlaže uticaj geografskog položaja i reljefa na dominantnost suve suptropske klime i njenog uticaja na pojavu suvih rečnih korita i siromaštvo biljnim i životinjskim svetom

GE 3.4.3.  objašnjava zašto je jugozapadna Azija zbog bogatstva naftom od posebnog značaja za čitav svet

GE 3.4.4.  ume da koristi različite izvore informacija (Udžbenik, Priručnik, naučnopopularna literatura, enciklopedije, časopisi, video-zapis, internet…) i određuje njihov značaj u geografskim saznanjima

GE 3.4.5.  može da navede najvažnija prirodna bogatstva jugozapadne Azije i objasni njihov značaj za privredni razvoj pojedinačnih država

 

 

 

GE 3.4.1.  razume i objašnjava geografski pojam Indijski podkontinent

GE 3.4.2.  uočava geografski razmeštaj hidrografskih objekata i osobenosti rečne mreže južne Azije

GE 3.4.3.  može da navede osnovne odlike tipova klime u južnoj Aziji i njihov uticaj na razmeštaj stanovništva i naselja

GE 3.4.4.  objašnjava značaj prirodnih bogatstava južne Azije za privredni razvoj pojedinačnih država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 3.4.1.  shvata kako je položaj regije uticao na mešanje rasa, naroda i kultura više nego u drugim delovima Azije

GE 3.4.2.  objašnjava značaj prirodnih bogatstava jugoistočne Azije za privredni razvoj pojedinačnih država

GE 3.4.3.  uočava da se Indonezija prostire sa obe strane ekvatora, da ima ekvatorsku i vlažnu tropsko-monsunsku klimu i da se nalazi na putu tropskih ciklona – tajfuna

GE 3.4.4.  razume da je Indonezija država u razvoju sa značajnim prirodnim bogatstvima

GE 3.4.5.   ume da povezuje geografska znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

 

 

 

GE 3.4.1.  razume zašto je srednja Azija sušna i retko naseljena

GE 3.4.2.  objašnjava značaj prirodnih bogatstava srednje  Azije za privredni razvoj pojedinačnih država

GE 3.4.3.  zna specifičnosti država srednje Azije

GE 3.4.4.   poznaje i uvažava različitosti naroda i kultura srednje Azije i značaj očuvanja kulturne baštine

GE 3.4.5.   ume da povezuje geografska znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

 

 

 

GE 3.4.1.  objašnjava značaj prirodnih bogatstava istočne   Azije za privredni razvoj pojedinačnih država

GE 3.4.2.  razume da Kina pored poljoprivrede razvija industriju i saobraćaj, što utiče na stepen njene privredne razvijenosti

GE 3.4.3.  zna da je Japan prirodno siromašna država, ali da je zahvaljujući visokoj tehnologiji, produktivnosti i stručnoj radnoj snazi postao najrazvijenija država Azije i druga ekonomska sila na svetu, posle SAD

GE 3.4.4.   zna specifičnosti država istočne Azije

GE 3.4.5.  ume da koristi različite izvore informacija (Udžbenik, Priručnik, naučnopopularna literatura, enciklopedije, časopisi, video-zapis, internet…) i odredi njihov značaj u geografskim saznanjima

GE 3.4.6.   ume da povezuje geografska znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

III AFRIKA- OPŠTE GEOGRAFSKE ODLIKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istočna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapadna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Afrika

GE 1.2.1.  razlikuje vreme i klimu

GE 1.2.2.  zna da navede osnovne prirodne zone

GE 1.2.3.  može da prepozna i imenuje okeane i veća mora na Zemlji

GE 1.3.1.  zna pojmove nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja

GE 1.3.2definiše pojam privrede i prepoznaje privredne delatnosti i privredne grane

GE 1.4.1.  zna poreklo imena Afrika i zašto ona pripada kontinentima Starog sveta

GE 1.4.2.  imenuje okeane koji zapljuskuju obale Afrike

GE 1.4.3. imenuje i na geografskoj karti Afrike prepoznaje najkrupnije oblike razuđenosti obala (najveće poluostrvo, ostrvo, more, zaliv)

GE 1.4.4.   prepoznaje i imenuje najvažnije moreuze, koji omogućavaju povezivanje Afrike sa ostalim delovima sveta

GE 1.4.5.   na geografskoj karti Afrike uočava i imenuje najkrupnije oblike reljefa (venačne i gromadne planine, vulkanske planine, visoravni, prostrane nizije)

GE 1.4.6.  zna ljudske rase koje žive u Africi

GE 1.4.7.  na političkoj karti Afrike pokazati države i njihove glavne gradove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1na geografskoj karti severne Afrike prepoznaje osnovne oblike reljefa (Atlas, visoravni, sredozemno primorje, dolina Nila)

GE 1.4.2. na geografskoj karti imenuje hidrografske objekte severne Afrike

 GE 1.4.3.  može da navede tipove klime u severnoj Africi

GE 1.4.4.  zna osnovne odlike stanovništva severne Afrike (gustinu naseljenosti, razmeštaj stanovništva, prirodni priraštaj, obrazovni nivo)

GE 1.4.5.   može da navede najvažnija prirodna bogatstva severne Afrike

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1na geografskoj karti prepoznaje osnovne oblike reljefa istočne Afrike, tzv. „visoke Afrike” (Etiopsko-Somalijska visoravan, Jezerska visoravan, Kilimandžaro, Kenija, Veliki istočnoafrički rov)

GE 1.4.2.  imenuje hidrografske objekte istočne Afrike

 GE 1.4.3.  zna osnovne odlike stanovništva regije (gustinu naseljenosti, razmeštaj, prirodni priraštaj, obrazovni nivo, način života)

GE 1.4.4.  može da navede najvažnija prirodna bogatstva istočne Afrike

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1navodi  i na geografskoj karti pronalazi manje celine zapadne Afrike: Gvinejska regija, Sahel, basen Konga, Centralna Afrika

GE 1.4.2. imenuje i na geografskoj karti prepoznaje glavne oblike reljefa zapadne Afrike (planine, visoravni, kotline)

 GE 1.4.3.  imenuje hidrografske objekte zapadne Afrike

GE 1.4.4.  zna osnovne odlike stanovništva zapadne Afrike (prirodni priraštaj, osnovne strukture stanovništva, obrazovni nivo, migracije

GE 1.4.5.   navodi najvažnija prirodna bogatstva zapadne Afrike

 

 

 

 

 

 

GE 1.4.1na geografskoj karti prepoznaje osnovne oblike reljefa u južnoj Africi (planine, visoravni, nizije

GE 1.4.2.  imenuje  hidrografske objekte južne Afrike i uočava njihov geografski razmeštaj na geografskoj karti

 GE 1.4.3.zna osnovne odlike stanovništva južne Afrike (gustinu naseljenosti, prirodni priraštaj, osnovne strukture, obrazovni nivo, migracije)

GE 1.4.4.  navodi najvažnija prirodna bogatstva južne Afrike

 

GE 2.2.1.  razlikuje venačne i gromadne planine i može da navede njihove odlike

GE 2.2.2.  zna koji faktori uslovljavaju rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

GE 2.2.3. razlikuje rečnu mrežu,rečni sistem i rečni sliv

GE 2.3.1.  na opštegeografskoj i tematskoj karti moći će da pokaže oblasti na Zemlji u koji- ma su uslovi za život stanovništva najpovoljniji, a u kojima su nepovoljni

GE 2.3.2.   razlikuje privredne delatnosti i privredne grane

GE 2.4.1.   ume da na geografskoj karti sveta odredi prostiranje, geografski položaj i granice Afrike

GE 2.4.2.  razume zašto je geografski položaj Afrike povoljan

GE 2.4.3.  imenuje i na geografskoj karti pronalazi  najviši vrh i visoravni u Africi,najveću niziju i pustinju u Africi

GE 2.4.4.  zna faktore koji su uticali na horizontalnu i vertikalnu rasprostranjenost biljnih i životinjskih vrsta na afričkom kontinentu i značaj biljnog i životinjskog sveta (makija, polupustinja, pustinja, stepa, savana, tropska kišna šuma – prašuma)

GE 2.4.5.  na geografskoj karti imenuje i pronalazi velike afričke reke, njihove slivove, plovne sisteme i jezera i može da objasni njihov značaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.  ume da na geografskoj karti Afrike odredi geografski položaj severne Afrike (mediteranska, atlantska i orijentalna regija)

GE 2.4.2.  uočava  specifičnosti i geografski razmeštaj  hidrografskih objekata severne Afrike (Nil, uadi, šotovi)

GE 2.4.3.  može da objasni geografske pojmove pustinja, stepa, sredozemna šuma, makija i ume da ih pokaže na geografskoj karti

GE 2.4.4razlikuje narode (autohtoni – Hamiti i doseljeni- semiti) i religije (islam, hrišćanstvo, izvorne religije) u severnoj Africi

 

 

 

 

 

 

GE 2.4.1.  ume da na geografskoj karti Afrike odredi i opiše geografski položaj istočne Afrike

GE 2.4.2.  uočava  specifičnosti i geografski razmeštaj  hidrografskih objekata istočne Afrike (reke, jezera)

GE 2.4.3.  razlikuje tipove klime u istočnoj Africi, zna njihove osnovne odlike i uticaj na razmeštaj stanovništva i naselja

GE 2.4.4objašnjava geografske pojmove tropska kišna šuma, savana, sredozemna šuma, listopadna šuma, pašnjaci, ume da ih pokaže na geografskoj karti

 

 

 

 

GE 2.4.1.  ume da na geografskoj karti Afrike odredi i opiše specifičnosti geografskog položaja zapadne Afrike

GE 2.4.2.  uočava  specifičnosti i geografski razmeštaj  hidrografskih objekata zapadne Afrike

GE 2.4.3.  može da navede tipove klime, njihove osnovne odlike i uticaj na raspored     biljnog i životinjskog sveta i gustinu naseljenosti u zapadnoj Africi

GE 2.4.4objašnjava geografske pojmove pustinja, stepa, savana, tropska kišna šuma i zna njihovu rasprostranjenost na području zapadne Afrike

 

 

 

 

GE 2.4.1.  ume da na geografskoj karti Afrike odredi i opiše geografski položaj južne Afrike (prostor južno od ekvatorskih šuma, koji doseže do najjužnijih delova kontinenta

GE 2.4.2.  može da navede zonalni raspored tipova klime u južnoj Africi (ekvatorska, vlažna tropska, suptropska, polupustinjska, pustinjska, sredozemna), njihove osnovne odlike i uticaj na raspored biljnog i životinjskog sveta i razmeštaj stanovništva i naselja

GE 2.4.3.  može da objasni geografske pojmove tropska kišna šuma, savana, stepa, pustinja, sredozemna šuma, makija i pokaže njihovu rasprostranjenost

GE 2.4.4razlikuje autohtono stanovništvo južne Afrike (Bušmani, Hotentoti, Bantu crnci, Malgašani) i doseljenike (Portugalci, Buri, Englezi, azijski narodi)

GE 3.2.1.  zna da su vulkanizam i zemljotresi

posledica rada unutrašnjih slia i može da objasni posledice njihove aktivnosti

GE 3.2.2.  imenuje osnovne tipove klime na Zemlji i opisuje njihove odlike

GE 3.2.3.   umeće da pokaže na geografskoj karti sveta zonalni raspored biljaka i životinja na Zemlji

GE  3.2.4. moći će da objasni podelu jezera prema načinu postanka njihovih basena i značaj jezera

GE 3.3.1.  razume pojam migracije i navodi uzroke i posledice migracija u svetu

GE 3.3.2.  objašnjava uticaj  prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

GE 3.4.1.  razume značaj Sueckog kanala i Gibraltarskog moreuza za pomorski saobraćaj

GE 3.4.2. shvata zašto je otkrivanje i geografsko istraživanje Afrike trajalo vekovima

GE 3.4.3. zna način postanka oblika reljefa, odlike i prostiranje

GE 3.4.4. razlikuje klimatske tipove prema njihovim osnovnim odlikama i zna faktore koji su uticali na zonalni raspored klimata

GE 3.4.5. navodi uticaj pojedinih tipova klime na život i rad ljudi u Africi

GE 3.4.6. može da objasni prirodno i mehaničko kretanje stanovništva Afrike, uzroke i posledice

GE 3.4.7. opisuje povezanost i odnose regija i država Afrike

 

 

 

 

GE 3.4.1.  objašnjava značaj prirodnih bogatstava severne Afrike za privredni razvoj pojedinačnih država

GE 3.4.2.imenuje države severne Afrike i zna njihove osnovne odlike i specifičnosti, a posebno specifičnosti Egipta

GE 3.4.3. koristi znanje iz istorije i vezuje nastanak egipatske kulture duž doline Nila oko 5000 godina pre nove ere

GE 3.4.4. moći da navede  prirodne i društveno- ekonomske odlike Egipta

GE 3.4.5. poznaje i uvažava različitosti naroda i kultura severne Afrike i značaj očuvanja kulturne baštine

 

 

 

GE 3.4.1.  razume da je raznovrsnost klime i vegetacije uslovljena nadmorskom visinom, blizinom mora i položajem regije

GE 3.4.2.  zna države istočne Afrike, njihove  odlike i specifičnosti

GE 3.4.3. poznaje i uvažavati različitosti naroda i kultura istočne Afrike i značaj očuvanja kulturne baštine

GE 3.4.4. ume da povezuje geografska znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

GE 3.4.5. ume da, samostalno, u paru ili u grupi, prikuplja, obrađuje, analizira i prezentuje geografske informacije

 

 

GE 3.4.1.objašnjava značaj prirodnih bogatstava  zapadne Afrike za privredni razvoj pojedinačnih država

GE 3.4.2.  ističe kongoansku provinciju Šaba po značajnim rezervama minerala i ruda

GE 3.4.3. zna države zapadne Afrike, njihove  odlike i specifičnosti

GE 3.4.4. ume da povezuje geografska znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

 

 

 

 

 

 

GE 3.4.1.  zna da je na ovim prostorima kolonijalizam uslovio najdrastičnije oblike rasne segregacije, koja je još prisutna, mada je zvanično ukinuta

GE 3.4.2.  objašnjava značaj prirodnih bogatstava  južne Afrike za privredni razvoj pojedinačnih država

GE 3.4.3. zna države južne Afrike i njihove odlike i specifičnosti, a posebno geografske odlike i specifičnosti Južnoafričke Republike

GE 3.4.4. poznaje i uvažava različitosti naroda i kultura južne Afrike i značaj očuvanja kulturne baštine

GE 3.4.5. ume da koristi različite izvore informacija (Udžbenik, Priručnik, naučnopopularna literatura, enciklopedije, časopisi, video-zapis, internet…) i određuje njihov značaj u geografskim saznanjima

 

 

 

IV SEVERNA AMERIKA–OPŠTE GEOGRAFSKE ODLIKE GE 1.2.1.  razlikuje vreme i klimu

GE 1.2.2.  zna da navede osnovne prirodne zone

GE 1.2.3.  može da prepozna i imenuje okeane i veća mora na Zemlji

GE 1.3.1.  zna pojmove nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja

GE 1.3.2definiše pojam privrede i prepoznaje privredne delatnosti i privredne grane

 

GE 1.4.1.  zna poreklo imena Amerika

GE 1.4.2.  na geografskoj karti sveta određuje granice Severne Amerike i imenuje okeane koji zapljuskuju njene obale

GE 1.4.3.imenuje i na geografskoj karti Severne Amerike prepoznaje najkrupnije oblike razuđenosti (veća poluostrva, ostrva, mora, zalivi, moreuzi)

GE 1.4.4.   imenuje i na geografskoj karti Severne Amerike uočava najkrupnije oblike reljefa (venačne i gromadne planine, visoravni, prostrane nizije

GE 1.4.5.   imenuje i na geografskoj karti Severne Amerike pronalazi najviši vrh,najveću visoravan i niziju

GE 1.4.6.  imenuje pustinje u Severnoj Americi i pronalazi ih na geografskoj karti

GE 1.4.7.  prepoznaje na geografskoj karti velike reke u Severnoj Americi, plovne sisteme i jezera

GE 1.4.8.    zna osnovna prirodna bogatstva Severne Amerike

GE 2.2.1.  razlikuje venačne i gromadne planine i može da navede njihove odlike

GE 2.2.2.  zna koji faktori uslovljavaju rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

GE 2.2.3. razlikuje rečnu mrežu,rečni sistem i rečni sliv

GE 2.3.1.  na opštegeografskoj i tematskoj karti moći će da pokaže oblasti na Zemlji u koji- ma su uslovi za život stanovništva najpovoljniji, a u kojima su nepovoljni

GE 2.3.2.   razlikuje privredne delatnosti i privredne grane

 

GE 2.4.1.   zna podelu Amerike prema položaju i odlikama njenih velikih celina i prema narodima koji su je naselili (Severna, Srednja, Južna, Angloamerika, Latinska Amerika)

GE 2.4.2. ume da na geografskoj karti sveta odredi geografski položaj i prostiranje Severne Amerike

GE 2.4.3.  prepoznaje na geografskoj karti velike reke u Severnoj Americi, plovne sisteme i jezera i može da objasni njihov značaj

GE 2.4.4zna da su Indijanci i Inuiti autohtono stanovništvo Severne Amerike, a da je evropsko, azijsko i afričko stanovništvo doseljeno nakon otkrića i u vreme kolonijalnih osvajanja američkog kontinenta

GE 2.4.5. ume da na geografskoj karti pokaže prostorni raspored stanovništva Severne Amerike i da navede osnovne demografske podatke

GE 2.4.6ume da na geografskoj karti Severne Amerike prepozna i izdvoji regionalne celine (zapadna regija visokih planina, centralna nizija, regija starih gromadnih planina na istoku i Kanadski štit oko Hadsonovog zaliva)

GE 3.2.1.  zna da su vulkanizam i zemljotresi

posledica rada unutršnjih slia i može da objasni posledice njihove aktivnosti

GE 3.2.2.  imenuje osnovne tipove klime na Zemlji i opisuje njihove odlike

GE 3.2.3.   umeće da pokaže na geografskoj karti sveta zonalni raspored biljaka i životinja na Zemlji

GE  3.2.4. moći će da objasni podelu jezera prema načinu postanka njihovih basena i značaj jezera

GE 3.3.1.  razume pojam migracije i navodi uzroke i posledice migracija u svetu

GE 3.3.2.  objašnjava uticaj  prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

 

GE 3.4.1.  može da uporedi veličinu teritorije, broj stanovnika i prosečnu gustinu naseljenosti Severne Amerike i drugih kontinenata

GE 3.4.2. pomoću karte sveta zaključuje da je geografski položaj Severne Amerike povoljniji od geografskog položaja Južne Amerike

GE 3.4.3.  navodi uticaj pojedinih tipova klime na život i rad ljudi u Severnoj Americi

GE 3.4.4. zna horizontalnu i vertikalnu rasprostranjenost biljnih i životinjskih vrsta S.Amerike i njihov značaj

GE 3.4.5. razume visok stepen urbanizacije i nastanak konurbacija i megalopolisa u Severnoj Americi

GE 3.4.6. zna prirodna bogatstva S. Amerike i njihov značaj za razvoj privrede

GE 3.4.7. moći da navede  geografske odlike svake pojedinačne regij S. Amerike

GE 3.4.8. razume zašto su SAD najveća ekonomska i vojnopolitička sila na svetu

V SREDNJA AMERIKA GE 1.4.1.  imenuje i na geografskoj karti prepoznati najkrupnije oblike razuđenosti obala Srednje Amerike (veća poluostrva, ostrva, mora, zalivi,moreuzi)

GE 1.4.2.  imenuje i na geografskoj karti uočava najkrupnije oblike reljefa Srednje Amerike (venačne i vulkanske planine, visoravni, nizije)

GE 1.4.3.pokazuje na geografskoj karti reke i jezera Srednje Amerike

GE 1.4.4.  zna koje ljudske rase žive u Srednjoj Americi i njihov prostorni razmeštaj

GE 1.4.5.   zna osnovna prirodna bogatstva Srednje Amerike

GE 1.4.6.  zna poljoprivredne proizvode po kojima su poznate države Sr. Amerike

GE 2.4.1. ume da na geografskoj karti sveta odredi geografski položaj, vodene i kopnene granice Srednje Amerike i njeno prostiranje

GE 2.4.2.   uočava na geografskoj karti sveta kopnenu i ostrvsku Srednju Ameriku i teritorijalnu povezanost Severne, Srednje i Južne Amerike

GE 2.4.3. objašnjava značaj reka i jezera Srednje Amerike

GE 2.4.4.  može da navede osnovne geografske odlike kopnene i ostrvske regije

GE 2.4.5.  zna osnovne geografske podatke, prirodne i društvenoekonomske odlike i specifičnosti Meksika, najveće države Srednje Amerike

GE 3.4.1.  razume zašto je geografski položaj Srednje Amerike postao veoma povoljan nakon puštanja u saobraćaj Panamskog kanala

GE 3.4.2. povezuje vertikalnu zonalnost tipova klime i vegetacije sa oblicima reljefa i porastom nad visine

GE 3.4.3.  navodi uticaj tipova klime na život i aktivnosti stanovništva Srednje Amerike

GE 3.4.4. koristi stečeno znanje iz istorije za prepoznavanje starih civilizacija i kultura (Tolteci, Asteci, Maje) koje su nastale i razvijale se na prostoru Srednje Amerike

GE 3.4.5. može da objasni prirodno i mehaničko kretanje i probleme stanovništva Sred Amerike i da navede uzroke i posledice

GE 3.4.6. objašnjava značaj prirodnih bogatstava za privredni razvoj  država Srednje Amerike

VI JUŽNA AMERIKA GE 1.4.1.  zna poreklo imena kontinenta (Latinska Amerika, Južna Amerika)

GE 1.4.2.  na  karti sveta pokazuje vodene i kopnene granice J.Amerike i imenovati okeane koji zapljuskuju obale J. Amerike

GE 1.4.3.  imenuje i na  karti J. Amerike prepoznaje najkrupnije oblike razuđenosti južnoameričkih obala (veća poluostrva, ostrva, mora, zalivi,moreuzi)

GE 1.4.4.  imenuje i na karti J. Amerike uočava najkrupnije oblike reljefa (venačne, gromadne i vulkanske planine, visoravni, prostrane nizije)

GE 1.4.5.  imenuje i na karti pokazuje najviši vrh,najveću niziju i pustinju J.Amerike

GE 1.4.6.  zna osnovna prirodna bogatstva Južne Amerike

GE 2.4.1. ume da na geografskoj karti sveta odredi geografski položaj i prostiranje Južne Amerike

GE 2.4.2.   vrednuje značaj šuma i voda Amazonije

GE 2.4.3. prepoznaje na geografskoj karti velike južnoameričke reke, slivove, plovne sisteme i jezera

GE 2.4.4.  prepoznaje životinje koje žive samo u Južnoj Americi i može da navede ugrožene i skoro istrebljene vrste

GE 2.4.5.  zna osnovnefizičke,demografske i privredne odlike Brazila i Argentine

GE 2.4.6.  zna da je Brazil najveći svetski proizvođač kafe, a Argentina mesa

GE 3.4.1.  razume zašto je geografski položaj Južne Amerike manje povoljan

GE 3.4.2.  razlikuje klimatske tipove prema njihovim osnovnim odlikama

GE 3.4.3.  navodi uticaj pojedinih tipova klime na život i rad ljudi J. Amerike

GE 3.4.4.  zna horizontalnu i vertikalnu rasprostranjenost biljnih i životinjskih vrsta J. Amerike  i njihov značaj (pustinja, tundra, stepa, savana, četinarska i listopadna šuma, tropske kišne šume – salvasi)

GE 3.4.5.  razlikuje autohtono i doseljeno stanovništvo i uočava rasnu izmešanost stanovništva u J. Americi

GE 3.4.6.  zna prirodna bogatstva J. Amerike i njihov značaj za razvoj privrede

GE 3.4.7.  razume zašto su Brazil i Argentina dve najrazvijenije države J.Amerike

VII AUSTRALIJA I OKEANIJA-OPŠTE GEOGRAFSKE ODLIKE GE 1.2.1.  razlikuje vreme i klimu

GE 1.2.2.  zna da navede osnovne prirodne zone

GE 1.2.3.  može da prepozna i imenuje okeane i veća mora na Zemlji

GE 1.3.1.  zna pojmove nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja

GE 1.3.2definiše pojam privrede i prepoznaje privredne delatnosti i privredne grane

GE 1.4.1.  zna poreklo imena Australija

GE 1.4.2.  imenuje okeane koji zapljuskuju obale Australije

GE 1.4.3.  imenuje i na geografskoj karti prepoznaje najkrupnije oblike razuđenosti obala (veća poluostrva, ostrva, mora, zalivi, moreuzi)

GE 1.4.4.  imenuje i na geografskoj karti Australije uočiti najkrupnije oblike reljefa (gromadne planine, visoravni, nizije)

GE 1.4.5.  na geografskoj karti prepoznaje veće australijske reke

GE 1.4.6.  imenuje najviši vrh Australije i može da ga pronađe na geografskoj karti

GE 1.4.7.  zna osnovna prirodna bogatstva Australije

 

GE 2.2.1.  razlikuje venačne i gromadne planine i može da navede njihove odlike

GE 2.2.2.  zna koji faktori uslovljavaju rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

GE 2.2.3. razlikuje rečnu mrežu,rečni sistem i rečni sliv

GE 2.3.1.  na opštegeografskoj i tematskoj karti moći će da pokaže oblasti na Zemlji u kojima su uslovi za život stanovništva najpovoljniji, a u kojima su nepovoljni

GE 2.3.2.   razlikuje privredne delatnosti i privredne grane

GE 2.4.1. ume da na geografskoj karti sveta odredi geografski položaj Australije i njeno prostiranje

GE 2.4.2.   prepoznaje biljke i životinje koje žive samo u Australiji (endemske vrste) i može da navede ugrožene i skoro istrebljene vrste

GE 2.4.3. zna da Australija ima intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, da je druga u svetu po broju ovaca, prva po izvozu vune i u samom svetskom vrhu po proizvodnji pšenice, šećerne trske i pamuka

GE 2.4.4.  imenuje i prepoznaje ostrvske grupe Okeanije i zna njihove osnovne odlike

GE 2.4.5.  zna prirodne i društvenoekonomske odlike i specifičnosti  Novog Zelanda

GE 3.2.1.  zna da su vulkanizam i zemljotresi

posledica rada unutršnjih slia i može da objasni posledice njihove aktivnosti

GE 3.2.2.  imenuje osnovne tipove klime na Zemlji i opisuje njihove odlike

GE 3.2.3.   umeće da pokaže na geografskoj karti sveta zonalni raspored biljaka i životinja na Zemlji

GE  3.2.4. moći će da objasni podelu jezera prema načinu postanka njihovih basena i značaj jezera

GE 3.3.1.  razume pojam migracije i navodi uzroke i posledice migracija u svetu

GE 3.3.2.  objašnjava uticaj  prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

GE 3.4.1.  razume zašto je geografski položaj Australije manje povoljan

GE 3.4.2. razlikuje klimatsketipove prema njihovim osnovnim odlikama

GE 3.4.3.  navodi uticaj pojedinih tipova klime na život i privredne aktivnosti ljudi Australije

GE 3.4.4. zna horizontalnu i vertikalnu rasprostranjenost biljnih i životinjskih vrsta Australije i njihov značaj (pustinja, stepa, savana, skrab, buš, tropska kišna šuma)

GE 3.4.5. na geografskoj karti prepoznaje veće australijske reke, suva rečna korita s povremenim oticanjem i jezera, i može da objasni njihov značaj

GE 3.4.6. ume da na karti pokaže prostorni raspored stanovništva Australije, objasni prirodno i mehaničko kretanje stanovništva i navede uzroke i posledice

GE 3.4.7. razume značaj prirodnih bogatstava Australije za razvoj njene privrede

VIII

IX

POLARNE OBLASTI-ARKTIK I ANTARKTIK GE 1.2.1.  razlikuje vreme i klimu

GE 1.2.2.  zna da navede osnovne prirodne zone

GE 1.2.3.  može da prepozna i imenuje okeane i veća mora na Zemlji

GE 1.4.1.  zna poreklo imena Arktik i Antarktik

GE 1.4.2.  zna da je na Severni pol prva stigla ekspedicija kojuje predvodio američki istraživač Robert Piri, 1909. godine, a na Južni pol  norveška ekspedicija koju je predvodio istraživač Roald Amundsen, 1911. godine

GE 1.4.3.  zna da Arktik nije kontinent,a da središnji deo Antarktika zauzima kontinent koji se naziva Antarktida

GE 1.4.4.  zna da u oblasti Arktika, u  uslovima stalnog snega i leda, žive Eskimi,a da na Antarktiku nema stalnih naselja i da on ne pripada nijednoj državi

GE 1.4.5.  zna da se na Severnom polu ne nalazi stalna istraživačka stanica,a da na Južnom polu postoji stalne istraživačke stanice

GE 2.2.2.  zna koji faktori uslovljavaju rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

GE 2.3.1.  na opštegeografskoj i tematskoj karti moći će da pokaže oblasti na Zemlji u kojima su uslovi za život stanovništva najpovoljniji, a u kojima su nepovoljni

 

GE 2.4.1. razume zašto su Severni  i Južni pol otkriveni tek početkom 20. veka

GE 2.4.2.   ume da na geografskoj karti sveta odredi geografski položaj Arktika i Antarktika, njihovo prostiranje i granice

GE 2.4.3.  prepoznaje na fotografijama i filmu karakterističan biljni i životinjski svet Arktika i Antarktika

GE 2.4.4.  može da navede ugrožene i skoro istrebljene životinjske vrste na Arktiku i Antarktiku

 

GE 3.2.2.  imenuje osnovne tipove klime na Zemlji i opisuje njihove odlike

GE 3.2.3.   umeće da pokaže na geografskoj karti sveta zonalni raspored biljaka i životinja na Zemlji

 

GE 3.4.1.  na geografskoj karti sveta uočava da Arktik zahvata najveći deo Severnog ledenog okeana i deset susednih mora, a da preostali deo čini kopno Grenlanda, severni delovi Evroazije, Severne Amerike i sva ruska ostrva u Severnom ledenom okeanu

GE 3.4.2.  shvata da na Antarktidi ima rudnih bogatstava (kameni ugalj, rude crnih metala, rude obojenih metala) i da njihova eksploatacija nije moguća,a da se u ledu Antarktide nalaze velike rezerve pitke vode

GE 3.4.3.  razume probleme arktičkog stanovništva

GE 3.4.4.  ume da analizira fotografije, skice, tabele i dijagrame

X SVET KAO CELINA GE 1.4.1.  zna da objasni pojam ekumena

GE 1.4.2.  ume da na geografskoj karti sveta pokaže razvijene i nerazvijene kontinente i države

GE 2.4.1. shvata ulogu tehničkih dostignuća 20. veka u povezivanju sveta u jedinstven globalni sistem (radio-aparati, televizori, telefoni, računari)

GE 2.4.2.   zna da navede neke organe i organizacije UN

GE 3.4.1.  razume međuzavisnost nacionalnih privreda

GE 3.4.2.  objašnjava pojam globalizacije i zna šta je odlikuje

GE 3.4.3.  zna ko su nosioci globalizacije i kakvu korist imaju od stvaranja zajedničkog svetskog tržišta

GE 3.4.4.   razume ulogu UN u rešavanju svih spornih pitanja u svetu i u očuvanju mira

GE 3.4.5.  ume da analizira fotografije, skice, tabele i dijagrame

 

 

About admin