Obrazovni standardi za 8. razred

OBRAZOVNI STANDARDI ZA PREDMET GEOGRAFIJA

 

Razred: OSMI

 

Redni broj nastavne teme

Naziv nastavne teme

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

1.

Geografski položaj,granice i veličina Republike Srbije Učenik/učenica: GE.1.1.3.prepoznaje i čita  geografske i dopunske elemente karte

GE.1.4.1.

prepoznaje osnovne prirodne

i društvene odlike naše

države

 

Učenik/učenica:GE.2.1.1.određuje strane sveta u prostoru i na geografskoj karti

GE.2.1.2.

određuje položaj  mesta i tačaka na geografskoj karti

 

Učenik/učenica:GE.3.1.1donosi zaključke. o prostornim

(topografskim) i kauzalnim vezama geografskih činjenica – objekata, pojava, procesa i

odnosa na osnovu analize geografske karte

 

2.

Prirodne odlike Učenik/učenica: GE.1.4.1.prepoznaje osnovne prirodne

i društvene odlike naše

države

 

Učenik/učenica: GE.2.1.4.prikazuje ponuđene geografske podatke:

na nemoj karti, kartografskim

izražajnim sredstvima (bojama, linijama, prostim

geometrijskim znacima,

simboličkim znacima…), grafikom, tabelom i shemom

GE.2.4.1.

opisuje prirodne i društvene odlike naše države i navodi

njene geografske regije

 

Učenik/učenica:GE.3.2.2.objašnjava fizičko- geografske zakonitosti u

geografskom omotaču (klimatsku i biogeografsku

zonalnost) i navodi mere za njegovu zaštitu, obnovu i

unapređivanje

GE.3.4.1.

objašnjava geografske veze

(prostorne i kauzalne, direktne

i indirektne) i zakonitosti (opšte i posebne) u našoj zemlji i ume da izdvoji geografske regije

 

3.

Stanovništvo i naselja Učenik/učenica: GE.1.4.1.prepoznaje osnovne prirodne

i društvene odlike naše

države

 

Učenik/učenica: GE.2.1.4.prikazuje ponuđene geografske podatke:

na nemoj karti, kartografskim

izražajnim sredstvima (bojama, linijama, prostim

geometrijskim znacima,

simboličkim znacima…), grafikom, tabelom i shemom

 

GE.2.3.1.

razlikuje i objašnjava kretanje stanovništva

(prirodno i mehaničko)

i strukture stanovništva

GE.2.4.1.

opisuje prirodne i društvene odlike naše države i navodi

njene geografske regije

 

Učenik/učenica:GE.3.3.1.objašnjava uticaj prirodnih i

društvenih faktora na razvoj i razmeštaj stanovništva i

naselja

 

4.

Privreda Učenik/učenica: GE.1.4.1.prepoznaje osnovne prirodne

i društvene odlike naše

države

 

Učenik/učenica: GE.2.1.4.prikazuje ponuđene geografske podatke:

na nemoj karti, kartografskim

izražajnim sredstvima (bojama, linijama, prostim

geometrijskim znacima,

simboličkim znacima…), grafikom, tabelom i shemom

GE.2.4.1.

opisuje prirodne i društvene odlike naše države i navodi

njene geografske regije

 

Učenik/učenica: GE.3.3.2.objašnjava uticaj prirodnih i

društvenih faktora na razvoj i

razmeštaj privrede i privrednih delatnosti

5.

Republika Srbija u savremenim integracijskim procesima Učenik/učenica: GE.1.4.1.prepoznaje osnovne prirodne

i društvene odlike naše

države

 

Učenik/učenica: GE.2.3.2.imenuje međunarodne organizacije u svetu

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Crveni krst)

Učenik/učenica:GE.3.4.1.objašnjava geografske veze

(prostorne i kauzalne, direktne

i indirektne) i zakonitosti (opšte i posebne) u našoj zemlji i ume da izdvoji geografske regije

 

6.

Zavičajna geografija Učenik/učenica: GE.1.4.1.prepoznaje osnovne prirodne

i društvene odlike naše

države

osnovne prirodne i društvene odlike

Učenik/učenica:GE.2.4.1.opisuje prirodne i društvene odlike naše države i navodi

njene geografske regije

 

Učenik/učenica:GE.3.4.1.objašnjava geografske veze

(prostorne i kauzalne, direktne

i indirektne) i zakonitosti (opšte i posebne) u našoj zemlji i ume da izdvoji geografske regije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА

 

Разред: ОСМИ

 

Број теме Назив теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво
I

УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ

ГЕ 1.1.1.  зна основну поделу географије (физичка, друштвена ,регионална) ГЕ 2.1.1.  именује и разликује географске дисциплине ГЕ 3.1.1.  уочава значај географије за опште образовање и културу
II

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ

ГЕ 1.4.1.  уме да на географској карти света одреди математичко-географски положај Србије, њене географске координате и простирањеГЕ 1.4.2.  зна да се Србија налази у умереном топлотном појасуГЕ 1.4.3.  уме да на географској карти Европе и Балканског полуострва одреди физичко- географски положај СрбијеГЕ 1.4.4. зна да је Србија јужноевропска,балканска ,

панонска,подунавска,  средњоевропска земља

ГЕ 1.4.5.  зна државе с којима се Србија граничи

ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти света, Европе и Балканског полуострва одреди саобраћајно–географски положај СрбијеГЕ 2.4.2.  уочава на географској карти света,  Европе и Балканског полуострва територијалну повезаност Србије и других регија и државаГЕ 2.4.3.  зна да се Србија налази на додиру јужне, средње и источне Европе, а у близини југозападне Азије и североисточне Африке ГЕ 3.4.1. разуме зашто је Србија вековима била на удару различитих освајачаГЕ 3.4.2. уме да на географској карти Србије одреди природне и вештачке границеГЕ 3.4.3.  упоређује величину територије, број становника и просечну густину насељености Србије и других држава на Балканском полуострву и у ЕвропиГЕ 3.4.4.разуме сложеност и повољност географског положаја Србије у Европи и његов утицај на историјски, културни, друштвено-економски и политички развој Србије
III

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕ 1.4.1.  именује најкрупније рељефне целине у Србији (панонска и планинска рељефна целина) и препознаје их на географској карти СрбијеГЕ 1.4.2.  именује планине, низије, котлине, веће реке бање, језера ) и препознаје их на географској карти СрбијеГЕ 1.4.3.  наводи типове климе и земљишта заступљене на територији Србије ГЕ 2.4.1. одређује географски  положај панонске рељефне целине на географској карти Србије и описује одлике њеног рељефа (острвске планине, алувујалне равни, пешчаре и лесне заравни)ГЕ2.4.2.  одређује географски  положај планинске рељефне целине на географској карти Србије и описује Родопску масу, западну и источну зону веначних планина и зна имена планина и котлинаГЕ 2.4.3.  наводи и описује географске регије у СрбијиГЕ 2.4.4.  именује факторе климе и описује основне одлике типова климе у Србији

ГЕ 2.4.5.именује морске  сливове у нашој држави , веће реке и описује њихове одлике, значај и загађеност

ГЕ 2.4.6.описује постанак језера у Србији и зна њихову поделу,размештај и значај

ГЕ 2.4.7. описује одлике типова земљишта у  Србији и зна њихов размештај и значај

ГЕ 3.4.1. објашњава повезаност и међуусловљеност свих природних и друштвених елемената на територији наше државе (рељеф, клима, воде, тло, биљни и животоњски свет, становништво, насеља, људске делатности)ГЕ 3.4.2. уме да издвоји географске регије на територији Србије и објасни њихове основне одлике
IV

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА

ГЕ 1.4.1.  препознаје народе и еничке заједнице у Републици СрбијиГЕ 1.4.2.  именује главни град и веће градове на територији Србије и зне да их покаже на географској картиГЕ 1.4.3.  разликује врсте и типове насеља у Србији ГЕ 2.4.1.  схвата да се подаци о становништву, његовим одликама и структури добијају на основу пописа становништваГЕ 2.4.2.  уме да израчуна просечну густину насељености на основу података о површини територије Србије и броја њених становникаГЕ 2.4.3.  зна шта се подразумева под структуром становништва и може да наведе све структуре становништва Србије ГЕ 3.4.1.  зна да објасни појмове наталитет, морталитет и природни прираштајГЕ 3.4.2.  анализира податке природног кретања становништва дате у табелама и изводи закључкеГЕ 3.4.3.  разуме узроке и последице миграционих кретања становништва СрбијеГЕ 3.4.4.  идентификује историјске периоде масовних миграција становништва Србије, наводи њихове правце и узроке и објашњава последице тих миграција

ГЕ 3.4.5.  објашњава када и зашто су биле масовне миграције из села у градове и какве су њихове последице

ГЕ 3.4.6.  уме да анализира табеле и полно-старосне пирамиде и изводи закључке

ГЕ 3.4.7.  уме да повезује географска знања са знањима из других предмета

ГЕ 3.4.8.  познаје и уважава различитости народа и култура

V

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕ 1.4.1.  дефинише појам привреда и дели привреду на привредне делатности, привредне гране и секторе привредеГЕ 1.4.2.  именује гране пољопривреде (земљорадња, сточарство, лов и риболов), описује њихов развој и наводи  основне одликеГЕ 1.4.3.  наводи значај шума (огрев, дрвна индустрија, индустрија целулозе и папира, екологија, туризам, здравље, заштита насеља, култура…)ГЕ 1.4.4именује енергетске изворе минералног порекла, црне метале, руде обојених метала, племените метале, ретке и радиоактивне метале

ГЕ 1.4.5именује гране индустрије (рударство, енергетика, црна и обојена металургија, машинска индустрија, електроиндустрија, хемијска индустрија, индустрија грађевинског материјала

и неметала и лака индустрија)

ГЕ 1.4.6.  именује гране лаке индустрије (прехрамбена, текстилна, индустрија коже, гуме и обуће, дрвна, индустрија дувана, лака хемијска индустрија), наводи њихове сировине и лоцира  територијални размештај производње

ГЕ 1.4.7.  зна поделу туризма (домаћи, инострани, излетнички, екскурзиони, стационарни, планински, бањски, ловни и риболовни, градски, сеоски) и услове развоја (природне лепоте и реткости, културно-историјско и градитељско наслеђе, саобраћај, смештајни капацитети, угоститељски објекти…

ГЕ 2.4.1.  навеоди фазе развоја привреде Србије и описује одлике сваке фазеГЕ 2.4.2.  препознаје и наводи  природне и друштвене факторе који утичу на развој привреде у целиниГЕ 2.4.3.   описује основне одлике и специфичности унутрашње и спољне трговине СрбијеГЕ 2.4.4.  именује туристичке регије Србије (планинска, панонска), туристичка подручја и места, класификује  их и описује ГЕ 3.4.1.  објашњава разлоге и потребу бржег развоја и унапређивања пољопривредне производње у СрбијиГЕ 3.4.2.  разуме важност одрживог коришћења природних ресурсаГЕ 3.4.3.  описује друмски, железнички, речно-каналски и ваздушни саобраћај у Србији и наводи предности и недостатке за сваку грану саобраћајаГЕ 3.4.4.  објашњава утицај и значај спољне трговине на прилив девизних средстава у нашу земљу

ГЕ 3.4.5.  објашњава привредни значај туризма и утврђује перспективе развоја

ГЕ 3.4.6.  зна начине заштите и рационалног коришћења природних ресурса

VI

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА

ГЕ 1.4.1.  одређује географски положај  краја на географској карти Србије ГЕ 2.4.1.  описује основне природне и друштвена одлике краја и наводи перспективе његовог развоја ГЕ 3.4.1.  објашњава удео природних процеса и друштвено-економских утицаја у настанку  и развијању краја
VII

СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ

 

 

ГЕ 1.4.1.  именује суседне државе у којима живе СрбиГЕ 1.4.2.  именује европске и ваневропске државе у којима живе СрбиГЕ 1.4.3.  проналази на карти Европе и света државе у којима живе Срби ГЕ 2.4.1.  знати узроке миграција српског становништва кроз одређене историјске периодеГЕ2.4.2.  навести последице исељавања српског становништва из земље матице ГЕ 3.4.1. разуме потребу одржавања и унапређивања економских и културних веза између наших исељеника и СрбијеГЕ 3.4.2. анализира табеле дате у Уџбенику и изводи закључке
VIII

СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА

ГЕ 1.4.1.  зна да Србија остварује политичку, економску, културно-просветну и научнотехнолошку сарадњу с другим државама и организацијама у светуГЕ 1.4.2.  користи географску карту за проналажење држава чланица међународних организација и чланица Европске унијеГЕ 1.4.3.  прихвата и уважава другог и друге без обзира на расне, националне, верске, родне (полне) и остале разлике ГЕ 2.4.1.  зна да се кроз деловање међународних организација унапређују поштовања права и основних слобода  ГЕ 3.4.1.  објашњава и разуме појмове интеграција и глобализацијаГЕ 3.4.2.  разуме значај међународних организација у одржавању мира, безбедности и развијању пријатељских односа међу народимаГЕ 3.4.3.  разуме значај политичког и економског повезивања држава ЕвропеГЕ 3.4.4.  разуме значај Европске уније у унапређењу економије и социјалног статуса земаља чланица

 

 

About admin