Stanovništvo (i biljni svet)

Prezime i ime    ______________________________________________________           

Razred 6 odeljenje        ___   (broj iznad pitanja je broj bodova koji se u word-u  postavlja ispred rednog broja pitanja)

1

1.      Šta je gustina naseljenosti?

a)  prosečan broj stanovnika po km2.

b) broj stanovnika jedne države.

c) broj stanovnika u najnaseljenijem delu države.

2

2.      Površina države je 10 000km2, a broj stanovnika je 200 000. Izračunaj kolika je gustina naseljenosti?

1

3.      Gustina naseljenosti zavisi od (zaokruži slovo ispred 2 tačna odgovora):

a) nataliteta i mortaliteta, reljefa, klime.

b) izgleda i broja seoskih naselja.

c) karakteristika rečne mreže

d) biljnog i životinjskog sveta, plodnosti zemljišta.

1

4.      Šta je ekumena?

a) nenaseljeni deo Zemljine površine.

b) naseljeni deo Zemljine površine.

c) ravni delovi Zemljine površine.

1

5.      Šta je prirodni priraštaj?
a) razlika između emigracije i imigracije.

b) razlika između nataliteta i mortaliteta.

c) razlika između broja muškog i ženskog stanovništva.

1

6.      Prirodni priraštaj se izražava u promilima, ‰. Ako je priraštaj 5 ‰ to znači:

a) da se na svakih 100 stanovnika broj poveća za 5 stanovnika.

b) da na svakih 1000 stanovnika broj poraste za 5 stanovnika.

c) da se broj stanovnika smanjuje.

1

7.      Migracija je:

a) svako iseljavanje stanovništva iz jedne države u drugu.

b) svako useljavanje stanovništva u jednu državu.

c) svako kretanje stanovništva sa jedne teritoriju na drugu.

1

8.      – Tundrom dominira vegetacija:

a) niskih trava               b) četinarskih šuma                   c) mahovina i lišajeva.

1

– U tundrama dominira navedena vegetacija zato što:

a) je dug period tokom godine kada je temperatura iznad 0°C.

b) je veći deo godine temperatura ispod 0°C.

v) se tokom dugog letnjeg perioda izluči velika količina padavina.

1

9.      Šta prikazuje polno-starosna piramida?

_______________________________________________________________________________________

1

10.  Ko su melezi? __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1

11.  Ko su zambosi? _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1

12.  Svetske religije imaju najviše pripadnika. Zaokruži slovo ispred 3 najmnogobrojije religije.

a) judaizam       b) hrišćanstvo   c) taoizam         d) islam            e) hinduizam        f) budizam

1

13.  Spoji parove. Pored naziva ljudske rase napiši broj koji se nalazi ispred kontinenta gde preovladava?

a) bela rasa       ____                            1. Azija

b) crna rasa      ____                            2. Afrika

c) žuta rasa       ____                            3. Severna Amerika

2

14.  Zaokruži slovo ispred 5 obeležja jednog naroda?

a) rasa              b) teritorija                   c) starost          d) jezik e) veroispovest (ne obavezno)

f) istorija           g) nivo obrazovanja      h) kultura          i) migracija

1

15.  Šta su savane?

a) zimzeleno mediteransko žbunje          b) niske trave    c) visoke trave

1

16.  Šta su selvasi?

a) Tropske kišne šume u slivu reke Amazon.

b) Tropske kišne šume u slivu reke Kongo.

c)Tropske kišne šume u Aziji.

1

17.  Šta su makije?

a) vegetacija mahovina i lišajeva

b) zimzeleno žbunje koje raste u uslovima suptorpske klime.

c) žbunje koje raste na planinama na mestima gde su posečene šume.

1

18.  Šta je zajedničko prerijama i pampasima?

_______________________________________________________________________________________

1

19.  Šta je geografska širina?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

20.  Imigracija je:

a) iseljavanje stanovništva iz jedne države.

b) useljavanje stanovništva u jednu državu.

c) svako kretanje stanovništva sa jednog mesta na drugo.

1

21.  Negativan prirodni priraštaj se naziva i depopulacija ili ”bela kuga”, a to je pojava kada je:

a) natalitet veći od mortaliteta.

b) natalitet jednak mortalitetu.

c) natalitet manji od mortaliteta.

Ocena 5   21-24 boda

Ocena 4   17-20,5 bodova

Ocena 3   14-16,5 bodova

Ocena 2   11-13,5 bodova

About admin