Kartografija

V razred, odeljenje _______

Učenik ____________________________________________

1.      Geografska karta je (zaokruži slovo ispred tačnog odgovora):

a)   uvećan grafički (nacrtan) prikaz zemljine površine u jednoj ravni.

b)   umanjen grafički (nacrtan) prikaz zemljine površine u jednoj ravni.

c)   grafički (nacrtan) prikaz zemljine površine koji je iste veličine kao i Zemlja.

2.    Karte se prema razmeri dele na ___________________________________

koje su razmera do 1:200 000, srednjerazmerne koje su razmera od_________________

do __________________ i ____________________________________ koje su razmera ___________________________.

3.      Karte se prema sadržaju dele na opšte i temetske.

a) Šta prikazuju opšte geografske karte?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

b)Pronađi u atlasu jednu tematsku geografsku kartu i napiši njen naziv.

______________________________________________________________________________

4.      a)Šta je nadmorska visina?

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

b) Pronađi na karti Evropu u atlasu nadmorsku visinu neke tačke i napiši je.

_______________________________________________________________________________

5.    a)Šta su depresije?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

b)Navedi primer jedne depresije i njenu nadmorsku visinu?

______________________________________________________________________________

6.      Nabroj metode kojima se predstavlja reljef na geografskoj karti?

a)____________________________________

b)____________________________________

v)____________________________________

7.      Šta prikazuje zelena boja na karti?

a)   Nadmorsku visinu do 200 metara.

b)   Predele koji su pokriveni zelenom vegetacijom trava i žbunja.

v)   Oblasti na kojima rastu šume.

8.    Šta je razmer karte (šta pokazuje razmer karte)?

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

9.      a) Navedi bar dva nedostatka globusa u odnosu na geografsku kartu.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

b) Navedi bar dve prednosti geografske karte u odnosu na globus.

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

10.  a) Pronađi fizičkogeografsku kartu Evrope u atlasu.

b) Pomoću razmera karte Evrope izračunaj udaljenost između:

  • Beograda i Moskve
  • Beograda i Budimpešte

11.  a) Šta je ekvator?

______________________________________________________________________________

b) Koje kontinente preseca ekvator?

______________________________________________________________________________

12.  Šta je globus?

______________________________________________________________________________

About admin