Unutrašnja građa Zemlje – Reljef

V разред, одељење _______                                                                      А ГРУПА

Ученик ____________________________________________

  1. а) Да ли је земљина кора на свим местима исте дебљине?              Да                               Не

б) ако земљина кора није исте дебљине где се простиру дебљи делови земљине коре?

а) испод континената                                  б) испод океана2.

2. а) Како настају метаморфне стене?

________________________________________________________________________

б)  Наведи једну метаморфну стену.     _____________________________

3. Шта је надморска висина?

_________________________________________________________________________

4.Наброј три старе громадне планине и напиши на којим се континентима налазе?

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

5.Помоћу карте у атласу попуни табелу. Пронађи планину, упиши њено име, висину и континент на коме се налази.

Планина

Надморска висина

Континент

 

5. Од које три врсте стена се састоји литосфера?

______________________         ________________________           ______________________

6. Планине се према начину постанка деле на младе веначне и старе громадне.

А)  Како настају старе громадне планине?

___________________________________________________________________________

Б) Наброј три младе веначне планине и наведи на ком се континенту налазе?

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

7. Шта је релативна висина?

___________________________________________________________________________Између Северне и Јужне Америке са једне стране и Азије и Аустралије  са друге се налази један океан.

То је __________________________ океан.

8.Шта су литосферне плоче?

________________________________________________________________________________

9. Шта је магма?

_______________________________________________________________________________

10. Земљина кора се налази у ______________________ агрегатном стању.

(чврстом, течном или гасовитом)

11. Поред назива дела географског омотача напиши шта он представља.

Атмосфера је _____________________________________________________________

Литосфера је _____________________________________________________________

Хидросфера је ____________________________________________________________

Биосфера је ______________________________________________________________

12. На западу Тихи океан ограничавају два континента. То су ________________________

______________________ и ___________________________________________________.

13. а) Како настају магматске стене? ________________________________________________

б) наведи једну магматску стену.  _______________________________

14. Када је на карти рељеф приказан методом боја шта означава зелена боја?

(заокружи слово испред тачног одговора)

а) шуме                б) низије                    в) планине

15. Објасни зашто на Земљи настају земљотреси?

___________________________________________________________________________Како би се понашао-ла када би се догодио земљотрес, а ти се налазиш у:

а) у кући, згради или у некој другој затвореној просторији?

 

 

б) у граду на отвореном простору?

 

 

 

 

V разред, одељење _______                                                                      Б ГРУПА

Ученик ____________________________________________

  1. а) Како настају седиментне стене?

_____________________________________________________________________________б)  Наведи једну седиментну стену

_____________________________

2. А) Шта је релативна висина?

_____________________________________________________________________________

3. Б) Наброј три младе веначне планине и напиши на којим се континентима налазе?

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

4. Помоћу карте у атласу попуни табелу. Пронађи планину, упиши њено име, висину и континетн на коме се налази.

 

Планина

Надморска висина

Континент

5. Од које три врсте стена се састоји литосфера?

______________________         ________________________           ___________________________

6.Планине се према начину постанка деле на младе веначне и старе громадне.

А)  Како настају младе веначне планине?

___________________________________________________________________________

Б) Наброј три старе громадне планине и наведи на ком се континенту налазе?

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

_______________________________    ____________________________________

7.Шта је надморска висина?

_______________________________________________________________________________Између 8.Северне и Јужне Америке са једне стране и Европе и Африке  са друге се налази један океан.

То је __________________________ океан.

9.Шта су литосферне плоче?

________________________________________________________________________________

10.Шта је лава? ___________________________________________________________

11.а) Да ли је земљина кора на свим местима исте дебљине?              Да                               Не

б) ако земљина кора није исте дебљине где се простиру дебљи делови земљине коре?

а) испод континената                                  б) испод океана

12.Земљина кора се налази у ______________________ агрегатном стању.

(чврстом, течном или гасовитом)

13.Поред назива дела географског омотача напиши шта он представља.

Атмосфера је _________________________________________________________

Литосфера је _________________________________________________________

Хидросфера је ________________________________________________________

Биосфера је _________________________________________________________

14.На истоку Тихи океан ограничавају  два континента. То су ________________________

______________________ и ____________________________________________.

15.а) Како настају магматске стене? ____________________________________________

б) наведи једну магматску стену.  _______________________________

 

16.Када је на карти рељеф приказан методом боја шта означава браон боја?

(заокружи слово испред тачног одговора)

 

а) шуме                б) низије                    в) планине

17. Објасни зашто на Земљи настају земљотреси?

_________________________________________________________________

18. Како би се понашао-ла када би се догодио земљотрес а ти се налазиш у:

 

а) у кући, згради или у некој другој затвореној просторији?

 

 

б) у граду на отвореном простору?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About admin