6 razred polugodišnji test

Učenik _______________________________________                                                      A grupa

Razred 6 odeljenje ____

1.Nabroj slovenske narode Evrope.   ________________

_________________  ____________________  _____________________  _____________________

_________________  ____________________  _____________________  _____________________

_________________  ____________________  _____________________  _____________________

2.Nabroj oblike razuđenosti obale (4).

__________________________________________________________________________________

3.Šta je tundra? __________________________________________________________________

4.Šta je hidrosfera? _______________________________________________________________

5.Pomoću klimatskih elemenata se opisuje vreme nekog mesta. Nabroj klimatske elemente i njihove merne jedinice:

___________ test_______________        ____________

__________________________        ____________

__________________________        ____________

__________________________        ____________

__________________________        ____________

__________________________        ____________

__________________________        ____________

6.Šta je imigracija? ________________________________________________________________

7. Šta je isparavanje? _______________________________________________________________

8. Šta je izvor reke? ________________________________________________________________

9. Šta je rečna mreža? ______________________________________________________________

10. Šta je rečni sliv? ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11.Kako delimo prirodna jezera? ______________________________________________________

12. Šta su selvasi?_________________________________________________________________

13. Šta su savane?__________________________________________________________________

14. a) Opiši kako je biljni svet raspoređen na planinama? _______________________________

__________________________________________________________________________________

b) Objasni zašto je biljni svet tako raspoređen na planinama? ________________________

__________________________________________________________________________________

15. Zašto se od Еkvatora prema Severnom polu menja biljni i životinjski svet?

___________________________________________________________________________________

16. Prirodne zone na Zemlji su:šume umerenog pojasa, polarne pustinje, pustinje, savane, supotropske šume,

stepe, tundre i tropske kišne šume. Poređaj ih redom idući od Еkvatora prema Severnom polu.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

17.Šta je natalitet? ________________________________________________________________

18. Svetske religije imaju najveći broj pripadnika. Nabroj svetske religije.

__________________________________________________________________________________

19. Nabroj mlade venačne planine Evrope. ______________________________________________

___________________________________________________________________________________

20. Nabroj države Balkanskog poluostrva. ______________________________________________

___________________________________________________________________________________

21.Romanski narodi Evrope su: __________________________, ____________________________,

_____________________________, ________________________, ___________________________,

____________________________ i ______________________. Ugro-finski narodi Evrope su ________

_______________________ i ________________________.

22. Koje prednosti imaju države članice Evropske unije? ________________________________

__________________________________________________________________________________

23. Nabroj neobnovljive resurse. ______________________________________________________

24.Geografska širina je udaljenost neke tačke od ________________________________________ prema

___________________ ili ____________________.

25. Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata:

GŠ                               GD

Lisabon           _______________      ___________________

Rim                 _______________      ___________________

Srbija               _______________      ___________________

26. Granica Evrope i Azije prolazi preko planine _____________, reke _____________,

____________________ jezera, planine __________________, ___________________ mora,

moreuza __________________, ___________________mora, moreuza ________________ i

______________________ mora.

27. Tri najpoznatija vulkana Evrope su Hekla, Vezuv i Etna. Dva od tri navedena vulkana se nalaze u

državi ___________________. Jedan od tri navedena vulakana se nalazi na jednom poluostrvu,

a to je _______________________. Dva od tri navedena vulkana se nalaze na ostrvima a ta su ostrva

________________________ i ___________________.

Učenik _______________________________________ B grupa

Razred 6 odeljenje ____

1. Šta je tajga? __________________________________________________________________

2.Šta je atmosfera? _______________________________________________________________

3.Šta je emigracija? ________________________________________________________________

4. Šta je kondenzacija? ______________________________________________________________

5. Šta je ušće reke? ________________________________________________________________

6. Šta je rečni sistem? ______________________________________________________________

7. Šta je rečni sliv? ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8.Kako delimo prirodna jezera? ______________________________________________________

9. Šta su selvasi?_________________________________________________________________

10. Šta su stepe?__________________________________________________________________

11. a) Opiši kako je biljni svet raspoređen na planinama? _______________________________

__________________________________________________________________________________

b) Objasni zašto je biljni svet tako raspoređen na planinama? ________________________

__________________________________________________________________________________

12.Nabroj slovenske narode Evrope. ________________

_________________ ____________________ _____________________ _____________________

_________________ ____________________ _____________________ _____________________

_________________ ____________________ _____________________ _____________________

13.Nabroj oblike razuđenosti obale (4).

__________________________________________________________________________________

14. Zašto se od Ekvatora prema Južnom polu menja biljni i životinjski svet?

___________________________________________________________________________________

15. Prirodne zone na Zemlji su:šume umerenog pojasa, polarne pustinje, pustinje, savane, supotropske šume,

stepe, tundre i tropske kišne šume. Poređaj ih redom idući od Ekvatora prema Severnom polu.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

16.Šta je mortalitet? _______________________________________________________________

17. Svetske religije imaju najveći broj pripadnika. Nabroj svetske religije.

__________________________________________________________________________________

18. Nabroj stare gromadne planine Evrope. _____________________________________________

___________________________________________________________________________________

19.Pomoću klimatskih elemenata se opisuje vreme nekog mesta. Nabroj klimatske elemente i njihove

merne jedinice:

__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

20. Nabroj države Balkanskog poluostrva. ______________________________________________

______________________________________________________________________________

21.Germanski narodi Evrope su: __________________________, ___________________________,

_____________________________, ________________________, __________________________,

____________________________, ______________________, _____________________________

i ________________________.

22. Koje prednosti imaju države članice Evropske unije? ________________________________

________________________________________________________________________________

23. Nabroj obnovljive resurse. ______________________________________________________

24.Geografska dužina je udaljenost neke tačke od ________________________________________

prema ___________________ ili ____________________.

25. Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata:

GD

Madrid _______________ ___________________

Beč _______________ ___________________

Srbija _______________ ___________________

26. Granica Evrope i Azije prolazi preko planine _____________, reke _____________, __________

__________ jezera, planine __________________, ___________________ mora, moreuza ________

__________, ___________________mora, moreuza ________________ i ______________________

mora.

27.Tri najpoznatija vulkana Evrope su Hekla, Vezuv i Etna. Dva od tri navedena vulkana se nalaze u državi

___________________. Jedan od tri navedena vulakana se nalazi na jednom poluostrvu, a to je ______

_________________. Dva od tri navedena vulkana se nalaze na ostrvima a ta su ostrva _______________

_________ i ___________________.

About admin