Fruška gora – položaj i saobraćajna povezanost

Novi Sad, Petrovaradin, Bačka Palanka, Sremski Karlovci, Irig, Inđija, Sremska Mitrovica, Ruma, Šid, Beočin, Sremska Kamenica su samo veća naselja koja se nalaze na obodu ili u neposrednoj blizini nacionalnog parka Fruška Gora što ga čini jedinstvenim i sa stanovišta neophodnosti zaštite i u pogledu atraktivnosti.

Nacionalni park Fruška gora se prostire na teritorijama opština Petrovaradin, Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka, Šid, Sremska Mitrovica, Irig i Inđija.

Nacionalni park se nalazi u jugoistočnom delu Panonske nizije, gotovo na njenoj južnoj granici, u severnom delu Srbije – Vojvodini,  na severu njenog sremskog dela.

Pruža se u pravcu zapad – istok u dužni od 78 km, od linije Šarengrad Šid do Starog Slankamena. Sa severne i istočne strane Fruška gora je oivičena Dunavom dok se prema jugu i zapadu u niziju spušta preko lesne  zaravni.

Njene geografske koordinate su od 45º5′ N do 45º15′ N i od 19º16′ E do 20º15′ E.

Fruška gora ima izuzetno povoljan geografski položaj, posebno u smislu turističkih kretanja. Nalazi se na obodu srednjoevropskog prostora, na smeru panevropskog koridora, u podunavlju i u blizini međunarodnog aerodroma.

Frušku goru i njeno neposredno okruženje preseca mreža E-puteva, a sastoji se od veznih i priključnih puteva:

– Е-75 (М-22, М-1) – Budimpešta-Subotica-Beograd-Niš-Skoplje-Atina (u dužini od oko 11 km)
– Е-70 (М-1, М-1.9) – Zagreb-Beograd (u dužini oko 2,7 km)
zatim magistralni pravci
– М-21-Novi Sad-Petrovaradin-Irig-Ruma (29,3km)
– M-22/1-Novi Sad-Inđija-Beograd (22,5km)
– M-18-Neštin-Vizić-Erdevik-Bijeljina (11,6km)
– м-18/1-Bačka Palanka-Šid (14,80km)

Železničku mrežu na Fruškoj gori i u njenoj gravitacionoj zoni, koja prati Koridor 10, i koja u perspektivi može da postane  ”brza”  čine:pravac Begrad – Ruma – Šid i Beograd – Inđija – Novi Sad.

Sa severne i istočne strane protiče najznačajnija evropska rečna saobraćajnica Dunav, koja je deo plovnog sistema Dunav-Majna-Rajna. Nacionalnom parku najbliža veća luka je Novi Sad

Konačno i aerodrom Nikola Tesla koji je delimično preko Koridora 10 blizu nacionalnom parku predstavlja značajnu tačku za početak njegovog obilaska.

Navedeno urbano okruženje i saobraćajnice  čini Frušku goru  lako dostupnom i pogodnom za odmor i rekreaciju.

About admin